Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Agricultura i alimentació

6. Mesurar la sostenibilitat d’un sistema agrícola


Després d’uns vint anys d’agricultura sostenible, la realitat ara és que en establir el consell agrícola és té en compte el medi ambient, tal com es desprèn, per exemple, de les eines de recomanacions de reg i fertilització, o dels dossiers tècnics que es posen a l’abast dels agricultors.

No obstant això, cal veure en quina mesura se segueixen aquests consells. A més, els mateixos agricultors que incorporen el respecte envers el medi ambient en la seva activitat es demanen si les seves pràctiques els acosten a una explotació ambientalment respectuosa. Per respondre aquestes qüestions i, en definitiva, per esbrinar si es progressa cap a una agricultura sostenible, cal disposar de mitjans de mesura.

Una via per avaluar els resultats d’un sistema és utilitzar indicadors de sostenibilitat en tres dominis: l’economia, els aspectes socioterritorials i els aspectes ambientals. Aquests indicadors han de ser simples, fiables, fàcils de verificar, basats en dades disponibles a un cost raonable, actualitzables a intervals regulars i, si és possible, fàcilment comprensibles.

Per als aspectes econòmics, es disposa de nombrosos indicadors, però falta elegir bé els que reflecteixen correctament la noció de sostenibilitat, a banda que no tots els efectes positius es poden mesurar econòmicament. En canvi, on generalment s’ha disposat de menys indicadors reconeguts i acceptats per tothom és en l’aspecte ambiental i social (Viaux, 1999).

Finalment, els indicadors observats individualment, com amb freqüència succeeix en l’àmbit de la investigació, l’ensenyament, l’extensificació o la cooperació, donen lloc a visions incompletes i a interpretacions errònies. Disposar d’una metodologia que organitzi els indicadors individuals facilita el procés de recollida de dades i permet estructurar-ne l’anàlisi i la presentació de resultats. Si l’agricultura sostenible és un concepte global, la mesura i l’avaluació de l’agricultura també ho han de ser.