Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Agricultura i alimentació

6.2. Exemple d’un mètode utilitzable a escala d’explotació


Hi ha diverses raons que justifiquen la necessitat de disposar d’eines per mesurar la sostenibilitat en l’àmbit de l’explotació. Per als agricultors, això és necessari per conèixer l’evolució i posar en evidència l’impacte positiu dels esforços que fan per apropar-se al que avui els demana la societat. Per als decisors, això és necessari per avaluar els efectes d’una política a llarg termini i elegir entre diferents estratègies.
 
El mètode IDEA (‘indicateurs de durabilité des exploitations agricoles’) es va concebre a França com a eina fàcil d’utilitzar perquè els mateixos agricultors fessin l’autodiagnosi de l’explotació. L’IDEA és un sistema que mesura la sostenibilitat de l’explotació a partir de 41 indicadors que integren les tres dimensions de la sostenibilitat de l’agricultura (agroecològica, socioterritorial i econòmica) (Vilain, 2008).
 
A la figura 13 es mostra la manera en què es poden presentar els resultats dels indicadors agroecològics. Per a aquest exemple, els resultats de l’explotació permeten suggerir que l’agricultor necessita modificar, en primer lloc, les pràctiques relacionades amb la protecció del sòl, l’adobament i la protecció dels cultius.
 
Actualment l’IDEA és un mètode àmpliament comprovat que està a l’abast dels diferents agents relacionats amb l’agricultura, des d’agricultors fins a agents de desenvolupament rural. Els resultats obtinguts aquests darrers anys mostren que no hi ha cap relació entre les tres escales de sostenibilitat. És a dir, no hi ha cap lligam entre la sostenibilitat agroecològica, l’econòmica i la mediambiental.
 
Per tant, és possible tenir una bona sostenibilitat econòmica tot preservant la qualitat del medi ambient. De fet, és ben conegut que la màxima rendibilitat econòmica es dóna per sota del màxim rendiment físic. En incorporar pràctiques sostenibles, l’únic que succeeix és que aquesta màxima rendibilitat econòmica es pot donar amb un rendiment encara inferior al rendiment màxim, i això és possible perquè la reducció de costos que s’obté compensa sobradament la pèrdua de rendiment que es registri en aplicar pràctiques sostenibles (Viaux, 1999).
 
fig
 

Figura 13. Exemple de presentació dels resultats dels indicadors agroecològics del mètode IDEA per a una explotació i la mitjana d’un grup d’explotacions. Font: elaboració pròpia a partir de Viaux, 1999.