Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 6
Arquitectura i sostenibilitat

3.1. Construcció

 
Millorar les condicions ambientals del procés de construcció implica beneficis també socials i econòmics, ja que també milloren les condicions de treball de les persones que hi intervenen.
 
Des de l’ITeC es van elaborar el 2006 una sèrie de guies de bones pràctiques ambientals a l’obra, de descàrrega gratuïta.
 
 

Estratègies: prefabricació

 
La industrialització dels processos constructius a l’obra en sec permet, des d’un punt de vista ambiental:
 
 
Escurçar la planificació de les obres: les feines necessàries per construir un edifici tendeixen a fer-se en un taller en comptes de l’emplaçament de l’obra. Això implica una disminució de desplaçaments de persones i de materials.
 
Minimitzar el consum d’aigua i els residus d’obra en el procés d’execució: la reducció de feines a l’obra comporta una reducció dels consums i les emissions associats. Estructurar les feines en un taller permet controlar molt millor els processos per tal que siguin al més eficients possibles, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental.
 
Facilitar el reciclatge posterior: pel fet de treballar en sec, moltes unions entre materials diferents s’efectuen amb sistemes reversibles (fixacions mecàniques, cargols, etc.).
 
Beneficis socials: augmentar la feina al taller per disminuir la feina a l’obra permet millorar les condicions de seguretat, disminuir la duresa de les feines, fomentar una major especialització del treballador i, indirectament, millorar-ne la qualificació.
 
 
 
01.jpg 02.jpg 03.jpg
 

Figures 8, 9 i 10. Escola Waldorf-Steiner, a Bellaterra. Font: Bestraten Hormias Arquitectura SLP

 
En la construcció d’aquests aularis s’ha utilitzat un sistema prefabricat de fusta, que en tractar-se d’un material de baix impacte ambiental, dóna un valor afegit a la prefabricació.
 
 Requeriments que s'acompleixen:
 
— Aules transportables, apilables i reutilitzables en un altre emplaçament.
 
— Llibertat en el disseny arquitectònic, que fuig de la imatge de provisionalitat.
 
— Rapidesa d’execució: tres mesos d’obra des de la fonamentació fins als acabats. El muntatge dels mòduls, però, va durar sis dies.
 
— Compliment de la normativa vigent, cosa que garanteix els paràmetres de comoditat, durabilitat i seguretat davant el foc.
 
— Viabilitat econòmica, amb un cost similar al d’altres solucions convencionals.
 
— Construcció sostenibilista: materials saludables i de baix impacte ambiental.
 
— Accessibilitat: la llibertat compositiva permet adaptar completament tot l’aulari a persones amb discapacitat.