Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Arquitectura i sostenibilitat

7. Activitats

 
Activitat 1
Els estudiants consulten el projecte que va dur a terme l’estudi d’artistes i dissenyadors REBAR en què exposen gràficament la procedència de tots i cadascun dels ingredients que componen un ‘taco’ mexicà servit en un bar de San Francisco: des de les espècies de la salsa fins al paper d’alumini que l’embolica (http://www.rebargroup.org/projects/tacoshed/). 
Es tracta que facin el mateix per a un element de construcció. Cal que es basin en materials comercialitzats i han d’obtenir la informació a través de les empreses fabricants, fins a arribar a l’extracció de la matèria primera. Es recomana que s’escullin materials senzills (no compostos): maó, vidre, sac de ciment, biga d’acer, biga de fusta, perfil d’alumini, etc.
Activitat 2
Els estudiants comparen les característiques d’un terrat convencional amb les d’un terrat a la catalana i les d’una coberta enjardinada. Prèviament, hi ha l’opció que cerquin solucions comercialitzades o detalls constructius d’obres construïdes, o bé es pot iniciar l’activitat mitjançant les solucions genèriques següents:
 — Terrat convencional: capa d’aïllament tèrmic, capa de formació de pendents, làmina impermeabilitzant, paviment de rajola ceràmica.
 — Terrat a la catalana: capa d’aïllament tèrmic, làmina impermeabilitzant, envanets de sostremort que formen una cambra d’aire ventilada, paviment de rajola ceràmica amb pendent.
 
— Coberta enjardinada: capa d’aïllament tèrmic, capa de formació de pendents, làmina impermeabilitzant, làmina de protecció antiarrels, làmina drenant, substrat vegetal i vegetació.
 
Cal plantejar les característiques d’aquestes solucions pel que fa als punts següents:
 
— Cost ambiental dels materials (durant tot el cicle de vida).
 
— Comportament climàtic a l’hivern (clima mediterrani).
 
— Comportament climàtic a l’estiu.
 
— Repercussió social entre els usuaris.
 
— Repercussió en la salut dels usuaris i en la biodiversitat de l’entorn.
 
— Durabilitat de les solucions: comportament davant els salts tèrmics, les precipitacions, durabilitat dels materials exposats.
 
— Comportament pel que fa a l’evacuació de les aigües pluvials.
 
— Cost econòmic de tota la vida útil de l’element: cost inicial repercutit per la durabilitat, el manteniment, l’estalvi energètic o altres costos o estalvis derivats.