Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 6
Avaluació de la sostenibilitat

2. Eines de mesura

 
Per avaluar la sostenibilitat en el sentit ampli del terme, necessiten mesurar d’alguna manera les diferents dimensions de la sostenibilitat (ambiental, social i econòmica), i determinar com es relacionen.
 
Quan estudiem un fenomen que té en compte les tres dimensions de la sostenibilitat, estem davant d’un problema complex, ja que els elements i les relacions que s’estableixen entre aquests elements formen un sistema. Com a tal, aquest sistema té unes característiques determinades: un alt grau de complexitat i també d’incertesa. Per comprendre’n el funcionament i, per tant, per avaluar-lo, la complexitat dels components i les interaccions dels processos que hi tenen lloc han de ser reduïts a un nivell en què estiguin suficientment caracteritzats i que siguin qualitativament i quantitativament mesurables. Necessitem fer una simplificació del sistema, considerant el sistema de manera global.
 
Les eines relacionades amb la mesura de la sostenibilitat que podem utilitzar són les següents:

• Variables

• Indicadors
 
• Índexs
 
Aquestes eines mesuren l’estat del sistema temporalment. Ara definirem i comentarem cada una d’aquestes eines.