Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 6
Avaluació de la sostenibilitat

2.2. Indicadors

 
• Els indicadors més importants són variables que agreguen o simplifiquen informació rellevant, que fan visibles o perceptibles fenòmens que tenen interès, i que quantifiquen, mesuren o comuniquen informació rellevant (Gallopin, 1997).
 
• Els indicadors poden ser quantitatius o qualitatius.
 
• Una definició que considera l’aspecte quantitatiu dels indicadors és la de Chevalier et al. (1992): “Un indicador és una mesura de la part observable d’un fenomen que permet valorar la part no observable d’aquest fenomen”, amb la qual cosa un indicador ens dóna informació sobre una realitat del fenomen que no coneixem completament. Exemples d’indicadors quantitatius: tones de CO2 per capita, densitat d’habitants, etc.
 
• Els indicadors qualitatius són els que fan referència a qualitats, característiques, percepcions, interessos, motivacions, satisfaccions i/o expectatives de la població consultada/analitzada, o fenòmens no quantificables, intangibles (Rotondo i Vela, 2004). Exemples d’indicadors qualitatius: grau de satisfacció, nivell d’estrès, etc.
 
• Els indicadors, en general, s’agrupen en les anomenades ‘bateries d’indicadors’. Les principals organitzacions internacionals tenen bateries d’indicadors pròpies: CDS, Habitat, EUROSTAT, Banc Mundial...
 
Vegeu un exemple sobre indicadors de residus en el capítol 4 de l’informe ‘Sostenibilidad en España 2009’ de l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya, que es datalla a la taula interactiva següent.