Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 6
Avaluació de la sostenibilitat

2.6. Sistemes d’organització i representació de les eines de mesura: AMOEBA i marcs conceptuals

 
El mètode AMOEBA o AMEBA és un mapa multicriteri, en el qual el grau màxim de sostenibilitat s’obté quan tots els indicadors adquireixen un valor igual al polígon regular. La sostenibilitat real del sistema és representada pel polinomi irregular (a la figura següent s’observa l’evolució d’alguns indicadors des del mes de juliol fins al mes de setembre).
 
 

 

Font: Cherqui et al., 2006

 
Els marcs conceptuals s’utilitzen per organitzar els indicadors. Els tipus de marcs més utilitzats són per a:

• Medis (aire, aigua, terra...).
 
• Sectors (agricultura, transport, indústria...).

• Dimensions (social, ambiental, econòmica, institucional).
 
• Temes i subtemes (equitat: pobresa i equitat de gènere; terra: agricultura, forestal, desertització, urbanització...).
 
• Causals: PER (pressió, estat, resposta) o PSR (‘pressure, state, response’), FER (força motriu, estat, resposta) o DSR (‘driving forces, state, response’), PEIR (pressió, estat, impacte, resposta) o PSIR (‘pressure, state, impact, response’), FPEIR (força motriu, pressió, estat, impacte, resposta) o DPSIR (‘driving forces, pressure, state, impact, response’).
 
• Sistèmics: Grup Balaton, Bossel, model Monet, ESALC.
 
 
 

Font: marc DPSIR