Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 7
Contaminació atmosfèrica

2.4 Estructura i funcionament de l'atmosfera

 

Dins l’atmosfera, se sol distingir diversos nivells o capes: la Troposfera, l’Estratosfera, la Mesosfera, la Termosfera o Ionosfera i l’Exosfera.

Troposfera: Té uns 12 km i presenta les característiques següents
 
- És la cap més pertorbada i agitada contínuament per moviments verticals i horitzontals. Moviments verticals per efectes mecànics i tèrmics.
 
- La seva composició és pràcticament constant en tot el seu gruix i en ells es troben les ¾ parts de la massa total, pràcticament tots els cossos en suspensió i tota l’aigua en els seus tres estats.
 
- La temperatura baixa regularment entre 0.6 ºC cada 100 m de altitud. L’aire que s’eleva es refreda per expansió adiabàtica. La mescla d’aire humit i aire fred assegura un gradient vertical comprés entre el gradient adiabàtic de l’aire (0.6 ºC per 100 m) i el gradient pseudoadiabàtic de l’aire humit (1.0 ºC pe 100 m).
 
- En aquesta capa es desenvolupen tots els fenòmens físics que poden ser estudiats amb independència com fenòmens elèctrics, física dels núvols, intercanvi radiants i l’òptica atmosfèrica.

A la separació de la troposfera i l’estratosfera es troba la tropopausa que és el punt on la temperatura deixa de disminuir regularment té una alçada d’uns 6 km, als pols i uns 17 km a l’equador.

 
Estratosfera: És la capa situada entre els 10 i 40 km d’alçada. La temperatura roman pràcticament constant en un punt determinat. L’aire és pràcticament sec. La capa que la separa de la mesosfera és la estratopausa que té uns 40 km. Aquesta capa pot acumular certs productes contaminants produïts a l’estratosfera, atesa la feblesa de la circulació vertical. Conté la major part de la capa d’ozó (al voltant dels 22 km d’altura hi ha la màxima concentració).

 

Mesosfera: És la capa compresa entre l’estratopausa i la termoesfera. Es caracteritza per un augment de temperatura que arriba als 0ºC a uns 50 km, disminuint a partir d’aquesta alçada fins arribar als –80ºC a la mesopausa.
 
 
Termoesfera: Capa on la temperatura creix constantment amb l’alçada fins arribar als 500 km on arriba a temperatures de fins 1500 ºC.La pressió atmosfèrica és petita (uns quants mil·límetres) i els raigs utlravioleta ionitzen les molècules.
 

La composició d’aquestes capes és bastant constant fins a una altura de 100 km de la superfície terrestre. A partir d’aquest nivell, les molècules gasoses simples poden dissociar-se en ions i radicals lliures mitjançant reaccions de fotodissociació provocades per les radiacions solars d’ona curta que arriben a la part alta de l’atmosfera.

 

Exosfera: S’estén fins als 8.000 km. Correspon a la part de l’atmosfera que es fusiona amb l’espai.

 

capas atmosfera          atm estr

                                         

          Figura 5. Capes de l'atmosfera terrestre. Font: Proyecto Bioisfera (a) y (b). Ministerio de Educación. Gobierno de España   

 

 
 Per veure les capes de l'atmosfera en funció de la temperatura mitjana, entreu en aquest web i cliqueu estructura.