Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Contaminació atmosfèrica

4.1 Índex català de la qualitat de l'aire

 

L'ICQA és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat de l'aire implantat a Catalunya des del gener de 1995.

A Catalunya, la vigilància de la qualitat de l'aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (la XVPCA), equipada per estacions de mesura manuals i estacions automàtiques, distribuïdes en els municipis.
 
Aquestes estacions mesuren la concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els nivells d'immissió. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de contaminants sinó la de vigilar la qualitat de l'aire en cada ubicació.
 
Informar dels resultats de totes aquestes estacions de mesura i fer-ho per a cadascun dels contaminants és una tasca feixuga i sovint de difícil comprensió per la quantitat d'informació tècnica que requereix.
La informació pública sobre la qualitat de l'aire a Catalunya s'ha caracteritzat, durant molt de temps, per ser una informació rigorosa i científicament correcta però de difícil interpretació per al gran públic.
 
L'ICQA vol ser l'eina que permeti informar tothom de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de l'aire que respirem, que garanteixi amb efectivitat el dret que tenen tots els ciutadans d'accedir a la informació ambiental. Es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (la XVPCA).
 
 
icqa
 
 
 
L'ICQA té en compte els 6 principals contaminants atmosfèrics per als quals l'actual normativa comunitària ha establert els nivells màxims d'immissió permesos.
 
S'utilitzen per al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió de: el monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10 -partícules en suspensió igual o menors de 10 micrometres-  i PST).
 
L'Índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels diferents contaminants mesurats (CO, NO2, SO2, O3, PM10 i PST) a la qualitat global de l'aire. És, per tant, un indicador especialment pensat per informar el gran públic.
 
El contaminant que ha donat una concentració més alta, essent aquest el que més empitjora la qualitat de l'aire, és el que determina l'ICQA diari.
 
L'ICQA va de 100 (la millor qualitat de l'aire possible) a -400 (a la pràctica, no sol baixar de -50). Com més alt és el valor de l'ICQA, més alta és la qualitat de l'aire.
 
El valor de 0 de l'ICQA marca una frontera important:

- un ICQA negatiu significa que, com a mínim, un dels contaminants ha ultrapassat el nivell límit d'immissió fixat per la normativa vigent actualitzada.
 
- un ICQA positiu significa que els 6 contaminants que determinen l'ICQA estan presents a l'aire en concentracions inferiors als valors límit.

 

A partir del valor numèric de l'ICQA es defineix una qualitat de l'aire. Quan més alt és l'ICQA més alta és la qualitat de l'aire.
 
 
Bona 50ICQA100
     *****
Qualitat de l'aire excel·lent 75 <ICQA<100
Bona 50ICQA100
      ****
Qualitat de l'aire satisfactòria 50<ICQA <75
Millorable 0ICQA < 50
        ***
Qualitat de l'aire acceptable 25<ICQA <50
Millorable 0ICQA < 50
          **
Qualitat de l'aire baixa 0<ICQA <25
Pobra ICQA < 0
            *
Qualitat de l'aire deficient -50<ICQA <0
Pobra ICQA < 0
                ·
Qualitat de l'aire molt deficient ICQA< -50
 
Classificació de la qualitat de l'aire segons el valor de l'ICQA

 
Per conèixer els nivells de contaminació de CO, NO2, SO2, O3, PM10 i PST mesurats per les estacions automàtiques consulteu el web de la XVPCA.