Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Contaminació atmosfèrica

5.1 Eliminació de partícules

 
Encara que les partícules representen un tant per cent molt petit ( 10% aprox) del total dels contaminants de l’aire produïts per l’home, el risc potencial d’aquest tipus de contaminants és molt més gran. Les partícules presenten un risc pels pulmons, augmenten les reaccions químiques a l’atmosfera, redueixen la visibilitat, augmenten la possibilitat de la precipitació, la boira i els núvols, redueix la radiació solar i embruta les matèries del sòl.
 
La magnitud del problema a cada una de les àrees anteriors és una funció del rang de la grandària de les partícules presents a l’atmosfera local, la concentració de les partícules i les composicions químiques i físiques de les partícules.
 
És necessari determinar un cert número de factors abans de poder fer una selecció apropiada de l’equip de col·lecció.
 
Entre les dades necessàries més importants es troben les següents:

- les propietats físiques i químiques de les partícules;
- l’interval de la taxa de flux volumètric del corrent del gas;
- l’interval de les concentracions de partícules que es podrien esperar (càrregues de pols);
- la temperatura i pressió del corrent de flux;
- la humitat;
- la naturalesa de la fase gasosa com per exemple les característiques corrosives i de solubilitat);
- i la condició necessària per l’efluent tractat.
 
Aquest últim element d’informació pot ser el més important, ja que indica l’eficiència de col·lecció que s’ha de complir, ja sigui per una sola peça de l’equip o vàries operant en sèrie. En molts casos, les consideracions anterior limiten a l’enginyer a un o dos tipus bàsics d’equip.
 
A continuació es presenten les cinc classes bàsiques d’equips de col·lecció de partícules:
 

 

tolva tremujes
 

Figura 26. Cambra de sedimentació. Font: Pròpia a partir de  Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).


 

 ciclons

Figura 27. Ciclons. Font: Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).


 

humit colector 

Figura 28. Col·lector humit: Font: Pròpia a partir de Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).


 

 

filtre tela

Figura 29. Filtre de tela. Font: Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).

 


precipitador

Figura 30. Precipitador electrostàtic: Font: Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).