Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Contaminació atmosfèrica

5.2 Eliminació de gasos contaminants

 

La majoria dels contaminants de l’aire reconeguts estan en forma de gasos; entre ells estan el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, els òxids de sofre i els hidrocarburs no cremats.

La reducció d’aquestes substàncies a nivells desitjables es pot portar a terme per diferents mètodes:
 

- La concentració del contaminant es pot reduir per la restricció de la quantitat de contaminant formada en el procés químic original.

- Adsorció: l’espècie contaminant es pot adsorbir sobre la superfície d’adsorbidors sòlids selectius.

- Absorció: els contaminats poden ser absorbits per dissolvents líquids.

- Oxidació: el contaminant es pot oxidar mitjançant la incineració catalítica o de flama directa, a una altra forma química que sigui un contaminant.

 

 absorberdor

Figura 31. Adsorció. Font: Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).


 

absorbedor gases

Figura 32. Absorció. Font: Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).


 

oxidacio 

 

 

Figura 33. Oxidació. Font: elaboració pròpia a partir de Kenneth Wark; Cecil f. Warner. (1991).