Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Contaminació lumínica

2.2 Il·luminació i luminància

 
La característica que ens permet mesurar la il·luminació d’un determinat recinte és la il·luminació, que es defineix com el flux lluminós per unitat de superfície. El paràmetre il·luminació també rep el nom de nivell d’il·luminació, i el símbol utilitzat és E: E = Ф / S.  
 
La unitat del sistema internacional que defineix la il·luminació o nivell d’il·luminació és el lux (lx), definit com el nombre de lúmens per metre quadrat: lx = lm / m2.
 
La diferència entre lux (il·luminació) i lúmens (flux lluminós) és que els luxs tenen en compte l’àrea en la qual incideix el flux lluminós. Per exemple, un flux lluminós de 1.000 lúmens concentrat en una àrea d’1 metre quadrat genera una il·luminació de 1.000 luxs. D’altra banda, si el mateix flux lluminós de 1.000 lúmens incideix en una àrea de 10 metres quadrats, produeix una il·luminació de 100 luxs.
 
Per fer-nos una idea de la il·luminació en diferents situacions, fem una ullada a la taula següent:
 

Taula 1. Exemples de valors d’il·luminació.

taula 1

 
Per aconseguir una il·luminació de 400 luxs en una habitació, cal utilitzar una làmpada de 12.000 lúmens, però, per il·luminar amb la mateixa quantitat de llum una nau industrial amb una superfície molt superior, caldran moltes més làmpades, que proporcionaran una quantitat suficient de lúmens.
 
El mesurament de la il·luminació es duu a terme mitjançant instruments portàtils, com ara els luxímetres, per exemple, el que es presenta a la figura següent.
 

fig 5

Figura 5. Luxímetre

 
Expressem en luxs, per exemple, els nivells d’il·luminació mitjana màxima per a les diferents zones destinades al trànsit de vehicles i/o al pas de vianants, tal com mostra la taula següent:
 

Taula 2. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades al trànsit de vehicles i/o al pas de vianants.

taula 2

 
La luminància (L) es defineix com la relació entre la intensitat lluminosa (I) d’una font de llum i la seva superfície, tenint també en compte la direcció de la projecció. Les unitats són el nit (del llatí ‘nittere’, ‘brillar’), que equival a candeles per metre quadrat: L[nits] = I[cd]/S[m2].
 
El paràmetre de la luminància és el que col·loquialment definim com a ‘brillantor d’una pantalla o una imatge’.
 
Per fer-nos una idea dels valors aproximats de luminància, vegem la taula següent:
 

Taula 3. Exemples de valors de luminància.

taula 3

 
Les normatives sobre contaminació lumínica inclouen límits de luminància pel que fa a la luminància màxima del rètols, façanes o monuments en funció de la ubicació en diferents zones de protecció, tal com descriu la taula següent:
 

Taula 4. Luminància màxima de rètols expressada en cd · m-2.

taula 4