Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Contaminació lumínica

5. Estudi de l’enllumenat

 
El Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, va entrar en vigor el 6 de maig de 2005. A partir d’aquesta data, tots els nous projectes urbanístics que es van posar en marxa ja havien de complir-lo. És fàcil desenvolupar un nou projecte tenint en compte tot el que marca la Llei, però tot l’enllumenat que hi havia fins a l’entrada en vigor de la normativa també s’havia d’adaptar i per aquest motiu els ajuntaments van haver d’encarregar estudis sobre la CL al seu municipi per desenvolupar un pla d’adequació.
 
En la disposició transitòria segona del Decret s’informa que els ajuntaments han de comunicar el Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior que hi havia abans del 31 de desembre del 2007, i en la disposició transitòria tercera s’informa que l’enllumenat exterior ha de complir tant la Llei com el Decret no més enllà del 31 d’agost de 2009.
 
Avui hi ha molts municipis que encara no han pogut adequar tot l’enllumenat a la normativa, ja que la inversió és elevada, tot i que el Departament de Medi Ambient i Habitatge va convocar ajuts per tirar endavant els plans d’adequació.
 
L’objectiu a l’hora de fer un estudi de l’enllumenat és comprovar si compleix la normativa per prevenir la contaminació lumínica. Els passos que cal seguir són:
 
• Recollida d’informació, estudi de camp.

• Anàlisi i valoració de la informació.

• Propostes de millora.
 
Si l’objectiu de l’estudi fos, a més a més, determinar el nivell de contaminació lumínica, aleshores caldria fer un treball de camp més exhaustiu, però en aquest capítol no hi entrarem.