Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Contaminació lumínica

5.1. Recollida d’informació

 
Primer de tot, cal recopilar tota la informació necessària, que ha de facilitar l’ajuntament o bé l’empresa subministradora en el cas en què la gestió de l’enllumenat estigui subcontractada.
 
• Plànol del municipi: les divisions territorials del municipi (barris, urbanitzacions...), que permetrà organitzar l’estudi posterior.

• Plànol de zonificació del municipi desenvolupat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

• Informació de l’enllumenat: hi ha municipis que recullen la informació de l’enllumenat en plànols i taules, cosa que facilita molt l’estudi; cal assegurar, però, que la informació està actualitzada. Si el municipi no té aquesta informació recollida enlloc, cal començar de zero i fer un estudi de camp.
Per recopilar la informació, cal determinar, d’una banda, les connexions de servei actuals i a quins llums donen servei i, de l’altra, la tipologia dels llums, el tipus de pàmpol, l’FHS, el tipus de làmpada, la potència de la làmpada, el suport i la quantitat de làmpades.

• Definició de les zones: cal definir la tipologia de cada zona que es vol estudiar, l’estructura urbanística, els equipaments, el subministrament elèctric i la zonificació.