Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació lumínica

6. Valoració energètica

 
Quan es presenta un pla d’adequació, tots els canvis que s’hi proposen porten associats uns costos; cal, doncs, justificar aquesta despesa i la manera de fer-ho és demostrar l’estalvi energètic i, per tant, econòmic que aportaran els canvis proposats.
 
Per desenvolupar aquesta part, cal recollir les factures de totes les connexions del municipi, d’on s’ha d’extreure la informació següent:

• Potència instal·lada a les làmpades.
• Potència contractada.
• Consum.
• Generació d’energia reactiva.
• Cost.
 
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) va elaborar uns indicadors d’eficiència energètica que permeten valorar l’estat energètic dels quadres d’enllumenat i planificar propostes de millora.
 
Els indicadors utilitzats en aquest cas són:
 
I1 = CONSUM/PTI
I2 = PC/PTI
I3 = Pconsumida/PIL
 
I1 = CONSUM/PTI
Aquest índex relaciona el consum anual (kWh) i la potència total instal·lada (PTI). El valor obtingut representa les hores que teòricament està en funcionament la instal·lació. Segons l’ICAEN, aquest valor ha d’oscil·lar entre 4.200 i 4.300 hores en instal·lacions a ple funcionament, i entre 2.900 i 3.200 hores en el cas de mitja apagada o regulació de flux.

Un valor superior a aquests indica un funcionament excessiu de les instal·lacions i un valor inferior n’indica un baix funcionament.

La potència total instal·lada és la potència de les làmpades més la dels equips auxiliars. Si no se sap la potència instal·lada dels equips auxiliars, es considera que és un 15 % més de la potència total instal·lada a les làmpades.
 
I2 = PC/PTI
Aquest índex relaciona la potència contractada per a cada quadre i la potència total instal·lada. Segons l’ICAEN, els valors obtinguts han d’oscil·lar entre 1,2 i 1,6.

Un valor superior a aquests indica que no s’està utilitzant tota la potència contractada i un d’inferior indica que cal revisar la instal·lació perquè pot provocar problemes de seguretat.
 
I3 = Pconsumida/PIL
Aquest índex relaciona la potència teòricament consumida, segons les hores de funcionament, amb la potència instal·lada a les làmpades. Segons l’ICAEN, els valors obtinguts han d’oscil·lar entre 1,1 i 1,2.

Un valor superior a aquests indica que es produeixen pèrdues que poden ser degudes als equips auxiliars, a les línies o a la manca d’aïllament. Un valor inferior indica deficiències en els equips auxiliars, cosa que es tradueix en reduccions del flux lluminós.
 
El càlcul d’aquests índexs abans i després d’haver introduït les modificacions necessàries en l’enllumenat permet determinar el valor de l’estalvi energètic i, per tant, econòmic.