Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació per camps electromagnètics

3. Mesurament dels camps magnètics

 
3.1. Equip necessari

Els aparells que s’utilitzen per mesurar els camps magnètics de freqüència industrial s’anomenen ‘gaussímetres calibrats’.
 
Els equips que utilitzen els professionals són molt sofisticats i cars, però el mesurament es pot dur a terme amb qualsevol equip domèstic que compleixi un mínim de requisits:
 
- Grau de precisió: ± 20%.
 
- Mesura del valor eficaç real (‘RMS value’, de l’anglès ‘root-mean-square value’).
 
- Resposta en freqüència feta a mida, ja que si el mesurador té una amplada de banda massa gran, camps d’altes freqüències generats per televisors o altres aparells podrien confondre les mesures.
 
- Ha de respondre bé a les sobrecàrregues. És a dir, si el mesurador capta un senyal massa gran, ha de donar una resposta que ho indiqui i no mesures a l’atzar.
 
- Si en el lloc del mesurament hi ha un camp elèctric intens, aquest no ha d’afectar la lectura del camp magnètic.
 
 


3.2 Els mesuraments
 
Els camps electromagnètics són variables en l’espai i en el temps. Depenen, tal com s’ha explicat en apartats anteriors, del corrent elèctric que circula. Per tant, cal assegurar que l’aparell objecte d’estudi funciona a l’hora de mesurar-lo. Si no estem segurs que està funcionant en el moment de dur a terme els mesuraments, com és el cas de les línies elèctriques d’alta tensió, cal fer mesuraments en molts punts i d’una manera continuada. En aquest cas, el més recomanable és dur a terme mesuraments al llarg de tot el dia (24 hores) i en diferents períodes de l’any (dies laborables i festius), ja que el funcionament de les línies està subjecte al consum de les indústries dels habitatges i els edificis públics. Aquests consums depenen, és clar, de les hores del dia i si el dia és laborable o festiu.
 
 
 
  gaussimetre
 
 

Figura 6.  Gaussímetre. Font: termomed.net