Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Cooperació al desenvolupament

5.2. Fórmules d’actuació de les ONGD

 
Projectes al sud: ha estat la via preferent per materialitzar i implementar accions de cooperació. Per ‘projecte de cooperació al desenvolupament’ entenem un conjunt d’accions de caràcter puntual degudament planificades que persegueixen un objectiu concret per a l’inici, el suport o la promoció del procés de desenvolupament d’un grup de persones determinat, mitjançant la col·laboració, en condicions d’igualtat, de diversos actors.
 
Educació i sensibilització per al desenvolupament: processos que pretenen transmetre coneixement sobre les relacions nord-sud i promoure un canvi de posicionament, fomentant valors i actituds relacionats amb la justícia, la solidaritat i la cerca de vies per a un desenvolupament humà sostenible. Les estratègies són una mica diferents: la sensibilització busca públics més amplis amb missatges més senzills.
 
Incidència política: té com a objectiu influir en les decisions, en les polítiques que afecten les relacions nord-sud i la situació de col·lectius més vulnerables.
 
Altres instruments: comerç just, banca ètica, codesenvolupament...