Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Disseny sostenibilista

1. Què és el ‘disseny sostenibilista’?

 
‘Ecodissenyar’ vol dir incorporar la variable ‘ambiental’ en el procés de disseny d’un producte És a dir, considerar l’impacte ambiental (amb la intenció de reduir-lo, minimitzar-lo i, si pot ser, eliminar-lo) en tot el procés de disseny del producte —i, per tant, en tot el cicle de vida del producte— i amb el mateix nivell d’exigència que tinguin els altres objectius de disseny, com ara la qualitat, la funcionalitat, l’estètica, el cost, etc.
 
Joan Rieradevall i Joan Vinyets, en el llibre ‘Ecodisseny i ecoproductes’ (1999), recullen diverses definicions d’‘ecodisseny’ proposades per diversos autors, com, per exemple:
 
 
— “La incorporació dels aspectes ambientals en l’etapa de definir el disseny d’un producte.”

— “La reducció de la càrrega ambiental associada al cicle del producte.”

— “Integrar accions de prevenció i minimització dels impactes ambientals associats al producte en l’etapa de disseny o redisseny.”

— “Accions orientades a la millora ambiental del producte en l’etapa inicial de disseny per mitjà de la funció del producte, la selecció de materials menys impactants, l’aplicació de processos alternatius, la millora en el transport i en l’ús, i la minimització dels impactes en l’etapa final de tractament.”

— “Pensar productes que responguin a les necessitats reals del consumidor utilitzant la menor quantitat possible de matèria i energia per obtenir les màximes prestacions i una major reducció de l’impacte ambiental.”
 
 

ecodisseny 2        Figura 1. Ecodisseny.

Quan l’ecodisseny integra, a més de la dimensió ambiental (reducció de l’impacte ambiental), la dimensió econòmica (millora econòmica), parlem d’‘ecodisseny ecoeficient’, és a dir, la integració dels aspectes ambientals i econòmics en l’etapa de disseny amb una estratègia per crear un valor afegit més alt als productes.
 
Parlem, també, d’‘ecodisseny ecoeficient’ quan l’objectiu és reduir els costos associats als productes i serveis, amb una reducció progressiva dels impactes ambientals i de la utilització intensiva dels recursos en totes les etapes del cicle de vida del producte.
 
El darrer estadi de millora dels productes i serveis consisteix en les actuacions de disseny que integren la dimensió ambiental (reducció de l’impacte ambiental), la dimensió econòmica (ecodisseny ecoeficient) i la dimensió social (reducció de l’impacte social). Quan assolim aquests tres nivells, parlem d’‘ecodisseny sostenibilista’, és a dir, que contribueix a la sostenibilitat.
 
Alguns autors defineixen l'ecodisseny sostenibilista com:
 
 
— “La integració dels aspectes ambientals, econòmics i d’equitat en el disseny d’un producte.”

— “El que satisfà les necessitats actuals sense comprometre els recursos de les generacions futures.”

— “La integració de les millores ambientals en el disseny del producte al llarg del cicle de vida, de manera compatible amb una millora del balanç econòmic del producte, un consum responsable i un desenvolupament sostenible.”

— “El disseny sostenibilista és la filosofia de disseny d’objectes físics d’acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Abraça tant el disseny de petits objectes d’ús quotidià, com ara el disseny d’edificis i ciutats o la superfície terrestre.”
 

piramide disseny sostenibilista 

Figura 2. Estratègia de les empreses per reduir els impactes associats als productes, des del tractament fins al disseny sostenibilista. (Font: elaboració pròpia a partir de Rieradevall i Vinyets, 1999)

 
 
Finalment, podem concloure que l’ecodisseny sostenibilista, que, en realitat, s’hauria de dir ‘disseny sostenibilista’ (ja que la sostenibilitat inclou la dimensió ambiental i, per tant, la utilització de l’expressió ‘ecodisseny’ és redundant), és el que és:
 
 
— ambientalment net (que minimitza el consum de recursos i la generació de residus, que tanca el cicle de la matèria);
— socialment just (que és culturalment apropiat per a la realitat local, que no fomenta la inequitat);
— econòmicament viable.
 
 
 
Dimensió ambiental Dimensió econòmica Dimensió social
 Reducció de les emissions de CO2 Desenvolupar de manera senzilla una indústria local de forns solars, atesa la baixa complexitat tecnològica que comportaAlliberar la dona del temps invertit en els desplaçaments per recollir llenya
  Prevenció de l'erosió i la desertitzacióReduir el cost de l’energia Augmentar el temps lliure de la col·lectivitat
 Utilitzar materials renovables Explotar de manera sostenible els boscos Permetre que tota la col·lectivitat accedeixi als recursos energètics
 Reduir el consum de biomassaAprofitar la biomassa amb finalitats
alimentàries
 

 

Figura 3. Disseny sostenibilista. Aspectes ambientals, econòmics i socials associats a l’aplicació d’un forn solar a l’Àfrica sahariana. (Font: Rieradevall i Vinyets, 1999)