Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 5
Disseny sostenibilista

3.1. Obtenció de materials

 

materials pentagon 

 


 

3.1.1. Disseny per a la conservació de recursos
 
 
Minimització de l’ús de materials: la reducció del pes del producte redueix el cost de producció i transport, estalvia recursos i energia, i a la fi de la vida hi ha menys material.
 
Utilització de recursos renovables: s’obtenen mitjançant extraccions o explotacions sostenibilistes, com, per exemple: fusta, suro, midó, tintes vegetals, etc., així com mitjançant energies renovables (solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica, etc.).
 
 tapones corcho
 

Figura 7. El suro és un recurs renovable. Font: aoid.wordpress

 
Ús de materials reciclables: són materials amb un alt grau de reciclabilitat, com per exemple: acer, alumini, paper, cartró, vidre, fusta, tèxtils, etc., i altres que disposen de sistemes de recollida i tractament viables que asseguren el tancament del cicle dels productes i l’estalvi de recursos i energia.
 
Ús de materials reciclats: alguns residus, convenientment tractats, competeixen en el mercat amb materials verges tant pel que fa a comportament com a qualitat i preu.
 
Utilització de residus com a subproductes: els residus de certs processos poden ser matèria primera d’un altre procés. Així, per exemple, la punxa de cotó (deixalles de la pentinadora de cotó) es pot utilitzar com a matèria primera per obtenir fil de cotó per al procés de filatura de cap obert. Els retalls de teixit obtinguts durant el procés de tall dels patrons en la indústria de confecció poden esdevenir matèria primera per a una filatura de teixits regenerats, mitjançant el procés de trituració dels retalls, que es converteixen de nou en fibra tallada.
 

recilat draps  Figura 8. Màquina de reciclatge de retalls de teixit. Font: Lidem.


 
3.1.2. Disseny per al baix impacte dels materials
 

 

Evitar l’ús de substàncies tòxiques i perilloses: són substàncies que poden causar efectes negatius en la salut pública i el medi ambient. Exemples: plom, mercuri, cadmi, arsènic, estany, coure, fenols, solvents organoclorats, etc.
 
 
Evitar l’ús de substàncies destructores de la capa d’ozó.
 
 
Evitar o reduir la producció de gasos d’efecte hivernacle.
 
 
Utilitzar materials amb un contingut energètic baix: energia emprada directament o indirectament per produir materials utilitzats en la fabricació del producte.