Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 4
Disseny sostenibilista

4.3. Valoració semiquantitativa multivectorial del producte. Matriu MET

 
Consisteix en una anàlisi de l’ús dels recursos, el consum d’energia i les emissions generades en les diferents etapes del cicle de vida del producte. La matriu permet localitzar i quantificar les etapes del producte en què s’observen més impactes i, en definitiva, en què cal concentrar els esforços de millora.
 
Un cop analitzat el producte, es pot determinar, segons les dades recollides, quines són les causes que ocasionen un consum insostenible de recursos i energia, i que generen emissions contaminants a l’aire i a l’aigua o al sòl en cada etapa del cicle de vida del producte. Les dades incorporades a la matriu poden ser qualitatives (utilització i materials tòxics) o quantitatives (kg de ferro, de fusta, d’alumini, de plàstic, etc.).
 
A continuació es determinen les accions de millora ambiental; posteriorment, se n’analitza la viabilitat tècnica, econòmica i social, i, finalment, es fa una representació gràfica del perfil d’estratègia d’ecoproducte a partir de la matriu MET i de l’anàlisi de viabilitat.
 
 
Etapes del cicle de vida del producte Impactes dels recursos materialsImpactes dels recursos energèticsImpactes de les emissions contaminants
 Materials, extracció i producció( )( )( )
 Producció( )( )( )
 Comercialització, embalatge i transport( )( )( )
 Utilització( )( )( )
 Eliminació( )( )( )

 

Figura 19. Matriu MET de valoració semiquantitativa del consum de recursos i energia, i de la generació d’emissions en les diferents etapes del cicle de vida d’un producte. Font. Rieradevall i Vinyets, 1999

 

Etapes del cicle de vida del sistema/producte
Impactes dels recursos materials
Impactes dels recursos energètics
Emissions contaminants
Materials, extracció i producció
Alumini
Plàstics
Acer inoxidable
Compostos químics i naturals per a l'obtenció de l'escuma i la loció
Paper i cartró
Energia associada a l'extracció, obtenció i el transport de les matèries primeres
Generació de residus miners, aigües residuals i emissions atmosfèriques procedents de refineries
Producció
 
Aigua de procés
Additius
Escuma d’afaitar
Envàs escuma d’afaitar
Envàs de polipropilè
Envàs d’alumini
Producte
Envàs de loció després de l’afaitat
Envasos de polipropilè
Envasos de polietilè
Fulls d’acer inoxidable
Maneguet d’alumini
 
Energia invertida en la injecció del plàstic, premses, emmotllaments i acabats
Residus d'alumini
Residus d'acer inoxidable
Residus plàstics
Comercialització, embalatge i transport
 
Embalatge de cartró
Tinta
Etiquetes de paper
Bosses de polipropilè
Cintes plàstiques d’embalatge
 
Energia invertida en el transport
Emissions de monòxid de carboni, diòxid de carboni, òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils
Utilització
Aigua necessària en el procés d'afaitat i per netejar els capçals
Energia per escalfar l'aigua (no sempre)
Aigües residuals procedents de l'afaitat (matèria orgànica)
Eliminació
 
Energia consumida en la recollida, el transport i el tractament de residus
Residus d'envasos
Residus dels capçals utilitzats i dels maneguets de la maquineta

 

Figura 20. Matriu MET del sistema d’afaitat manual amb maquineta de capçal recanviable i escuma i loció. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

  

EstratègiesActuacions de milloraTècnicament senzillaEconòmicament factibleAmbientalment significativaGran demanda socialTemps
Millora de funcions del producte

A01

A02

No

No

C

L

Materials

A03

A04

A05

No

No

No

No

No

No

L

C

L

Producció

A06

A07

A08

ID

ID

ID

ID

No

No

No

C

L

C

Distribució

A09

A10

No

C

C

Utilització

A11

A12

A13

No

No

No

No

No

No

ID

No

No

L

L

L

Eliminació

A14

A15

No

ID

No

No

C

C

 

Figura 21. Valoració qualitativa de les propostes d’accions de millora ambiental en relació amb l’entorn i la implantació temporal (valoració de la viabilitat a curt termini, si s’hi apliquen les actuacions de millora segons els condicionants interns i externs). ID: necessitat d’ampliar la informació. C: curt termini. L: llarg termini. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999