Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

5.1. Les lliçons apreses

 
Segons els experts, la principal limitació per integrar la sostenibilitat en el currículum de l’enginyeria és la cultura acadèmica. Al professorat li manca una perspectiva de sostenibilitat global que fa que se senti amenaçat en la seva autonomia. El personal acadèmic no està acostumat a dialogar sobre els continguts de l’ensenyament o la investigació. Això fa que no es produeixin reaccions als nous reptes de la societat, com ara la sostenibilitat. La integració de la sostenibilitat en una assignatura és difícil si el professorat se sent insegur respecte a la posició de poder que té en el departament. Aquesta integració podria donar lloc a debats sobre la qualitat de l’assignatura que imparteix, fet que amenaça la seva credibilitat acadèmica, és a dir, la seva posició. La superació d’aquesta resistència és el punt clau per integrar la sostenibilitat en el pla d’estudis. En aquest sentit, es proposen els plantejaments següents:
 
— Fer visible que la sostenibilitat no és una amenaça i que hi ha vincles inherents que estan implícits en la disciplina, en mostrar que hi ha quelcom per guanyar i que hi ha noves oportunitats en la sostenibilitat per al professorat i per al seu camp disciplinari.
 
— Tenir present que la interacció individual és la millor manera d’involucrar els professors (Peet et al., 2004; Holmberg et al., 2008), encara que és un procés altament consumidor de recursos.
 
— Involucrar el professorat no docent de la sostenibilitat en projectes d’aplicacions sostenibles amb altres departaments, cosa que facilita una millor comprensió per part del professorat de la sostenibilitat, ja que s’aplica en el seu camp d’experiència.
 
— Utilitzar aprenentatge basat en projectes multidisciplinaris amb problemes relacionats amb la sostenibilitat. Això augmentarà la conscienciació del professorat pel que fa a participar en els projectes.
 
— Donar suport a l’excel·lència: vincular el professorat amb la recerca en educació en sostenibilitat, premiar els pioners. Promoure la recerca d’excel·lència en sostenibilitat.