Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 4
Energies renovables

2.1. Aire (energia eòlica)

 
Com dèiem en unitats anteriors, l’energia elèctrica és la forma d’energia més utilitzada arreu del món, però també és la responsable principal de la degradació atmosfèrica, ja que, per tal de fer girar un motor elèctric, cal que hi connectem una turbina. I, per fer girar aquesta turbina, ens cal un combustible fòssil. Amb l’energia eòlica, però, podem fer moure aquest motor elèctric aprofitant l’energia que ens proporciona el vent. El vent sorgeix com a moviment de masses d’aire fruit de canvis de pressions en l’atmosfera que s’esdevenen, al mateix temps, com a conseqüència de la variació de temperatura de les diferents capes que la formen. Si aquesta massa en moviment s’intercepta adequadament, en podem treure una certa quantitat d’energia. En particular, l’energia aprofitable dels vents a tot el món es xifra en uns 10.000.000 MW (equivalent a l’energia produïda per 10.000 centrals tèrmiques o nuclears).
 

wind-energy.jpg
 

Figura 4.

 
 
L'element que ens permet aprofitar aquesta energia és l’aerogenerador. Un aerogenerador (com els de la figura superior) és essencialment un rotor amb aspes, subjectat a una naveta orientable que reposa al capdamunt d’una torre. La longitud de les pales pot ser des d’uns pocs metres fins a cent metres en aerogeneradors que aporten entre 2 i 5 MW. En aquests casos, les aspes són fetes de resines epoxídiques reforçades amb fibra de vidre i la naveta, que pot arribar a fer unes quantes desenes de metres de longitud, és de fibra de vidre. La torre pot arribar als cent metres i és feta de xapa d’acer per suportar les aproximadament cent tones que pot arribar a pesar el conjunt. Les aspes capten l’energia cinètica de l’aire en moviment i la potència que es genera és funció del cub d’aquesta velocitat. Un aerogenerador produeix electricitat a partir de 4,5 m/s i assoleix la màxima producció entre els 15 i els 25 m/s. Per tal que l’aerogenerador capti la màxima energia, les aspes i la naveta estan dissenyades de manera que poden girar sobre el propi eix i poden situar-se en tot moment contra el vent. Aquesta energia es transforma en energia elèctrica de baixa tensió a l’interior de la naveta gràcies a un generador.
 

 

eoliccat2.jpg

Figura 5. Estructura d’un generador eòlic. Font: Aulatec

 
L’energia eòlica és essencialment neta i segura (reemplaçant l’1 % de les tèrmiques de la Unió Europea s’evitaria l’emissió de quinze milions de tones de CO2), i la producció neta d’energia permet que en un any quedi amortitzada una instal·lació de dinou generadors. A més, per cada MW instal·lat es crea un nou lloc de treball de manteniment i, pel que fa a l’espai, el terreny ocupat pels parcs eòlics per produir un joule d’energia és tres vegades inferior al d’una tèrmica de carbó. Tot i això, els impactes de tipus visual i faunístic, i pel que fa a infraestructures (gestió elèctrica del parc eòlic), són una qüestió de debat.