Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Estalvi i eficiència energètica

3. Intensitat energètica

 
 
La ‘intensitat energètica’ es defineix com la quantitat d’energia necessària per obtenir una unitat productiva, mesurada com el producte interior brut (PIB). Malgrat que l’ús del PIB no està exempt de polèmica, és àmpliament utilitzat. És aplicable al sistema global o a un país en particular, als diferents sectors econòmics, a indústries, a ciutats o a persones.

 

 
intensidad.png
 

Figura 3. Evolució de la intensitat energètica a Espanya i en altres països. Font: MITYC

 
 
Es tracta d’un indicador que sol utilitzar-se com a expressió de l’eficiència energètica d’un sistema. Una tendència decreixent de l’indicador implica una disminució del consum energètic per a una mateixa producció de riquesa, cosa que s’interpreta com un increment de l’eficiència energètica del sistema analitzat. L’evolució d’aquest índex té a veure amb un conjunt important de factors d’índole tecnològica, social i ambiental, com ara l’estructura industrial, les fórmules de mobilitat, l’organització territorial, la situació econòmica, el clima, els recursos energètics utilitzats, etc. La intensitat energètica a Espanya ha seguit una tendència que contrasta amb la que han seguit Europa i altres països.