Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Estalvi i eficiència energètica

4.2. Climatització

 
La climatització és el nom de la tecnologia i la ciència que permet mantenir un determinat ambient en unes condicions tèrmiques i higromètriques diferents de les de l’ambient exterior. En general, el nom s’associa a l’àmbit domèstic i, per tant, parlem de ‘condicions de confort’. Actualment, el consum associat al manteniment d’aquestes condicions de confort implica el 50 % de l’energia consumida per un habitatge. Des d’un punt de vista percentual, les pèrdues es quantifiquen, de manera aproximada, tal com mostra la figura inferior.

 

casa.png

Figura 7. Guanys (sentit d’entrada a l’edifici) i pèrdues (sentit de sortida de l’edifici) tèrmiques aproximades en un habitatge per a l'estiu i l'hivern, respectivament. Font: elaboració pròpia

 
 
L’energia consumida per condicionar tèrmicament un ambient es quantifica amb l’equació següent:
 
consum.png
 
 
U, en W/m2K, rep el nom de ‘transmitància tèrmica’ i mesura l’energia per segon (W) que es guanya o es perd a través d’un metre quadrat de tancament d’un habitatge per cada grau de temperatura de diferència entre l’ambient interior i l’exterior; A, en m2, és l’àrea del tancament; DT és la diferència de temperatures entre els ambients i E és el rendiment de la màquina tèrmica que, mitjançant un combustible fòssil o un vector energètic (és a dir, electricitat), genera un focus artificial de temperatura calenta (per exemple, en un procés de combustió en una caldera) o freda (per exemple, l’evaporador d’un equip d’aire condicionat). Malgrat que l’àrea de transmissió depèn de l’arquitectura de l’edifici i és difícil de fer variar (tot i que des del punt de vista de l’eficiència caldria afavorir relacions d’àrea per persona reduïdes), analitzant cada un dels paràmetres de l’equació anterior sembla clar de quina manera podem fer augmentar l’eficiència i l’estalvi en l’àmbit de la climatització.

 
clima.png
 

Figura 8.

 
La transposició de les directives europees referents a l’estalvi i l’eficiència energètics ha permès els últims anys desenvolupar el Codi tècnic de l'edificació, així com una metodologia de càlcul, inspecció i certificació energètics que hauria d’assegurar la reducció d’emissions de GEH i l’estalvi energètic en aquest àmbit i en un futur més o menys proper.