Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'ecologia

7. Reflexions i discussió

 
En finalitzar l’assignatura, l’alumnat ha de disposar dels elements clau en el desenvolupament històric del pensament ecològic i ha d’estar familiaritzat amb els mètodes i les tècniques d’ús comú en aquesta disciplina.

L’alumnat ha d’adquirir un cos de coneixements bàsics de l’ecologia sòbria: les relacions dels organismes amb l’entorn, l’estructura i la dinàmica de les poblacions, les interaccions entre espècies i les comunitats biològiques, i l’estructura i el funcionament dels ecosistemes i de la biosfera. L’alumnat ha de ser conscient de la idea de globalitat i interconnexió entre els components dels sistemes ecològics. Ha d’entendre els principals processos que tenen lloc en els cicles biogeoquímics i el fet que l’alteració d’alguns d’aquests cicles afecta el funcionament global de la biosfera. En aquesta línia, s’han de destacar els últims coneixements sobre els llindars biofísics del planeta i el fet que traspassar aquests llindars afecta els processos ecològics en general.

En concloure aquesta disciplina, l’alumnat ha de saber interpretar l’acció de l’home en l’entorn. El coneixement dels conceptes ecològics fonamentals es considera bàsic per desenvolupar l’avaluació de les polítiques de sostenibilitat i per treballar tant en la gestió integral i sostenible dels recursos naturals com en els processos de restauració ambiental.