Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Economia ambiental i ecològica

2. Economia i sostenibilitat: l'origen de l'economia ambiental i de l'economia ecològica

 

Quan es produeix la crisi del model de desenvolupament centrat en la crematística, reflectit en l'emergència de les discussions al voltant de la sostenibilitat, es comença a qüestionar aquesta visió estreta de l'economia i es confon "desenvolupament" amb "creixement del PIB". Primerament les discussions sobre els "límits del creixement" i la superpoblació —com ara la caracterització del procés econòmic en termes termodinàmics, generador d'entropia— van posar de manifest la dimensió i dependència essencialment física de tot procés econòmic.
 
 
 diapo
 

Figura 3. El procés econòmic en el seu context social i ecològic. Font: elaboració pròpia

 
 
Més endavant, amb la definició de desenvolupament sostenible com el procés "capaç de satisfer de forma equitativa les necessitats de les generacions presents sense comprometre la capacitat que tinguin les generacions futures de satisfer les seves necessitats", també es va posar de manifest la dimensió social, política, cultural i distributiva de l'economia, més enllà de la seva dimensió monetària de mercat. No només la definició i la comprensió de la naturalesa i els orígens de les necessitats humanes es converteixen en un tema central de discussió, sinó també la comprensió de l'origen i la destinació dels recursos perquè aquestes necessitats puguin ser satisfetes esdevenen fonamentals . Més enllà del "producte interior brut" (PIB), el que es busca és la "felicitat interna neta".
 
 
Les figures 4, 5, 6, 7 i 8 mostren el consum setmanal d'aliments de diferents famílies del món
 
 
 
belgica       alemanya
 

Figura 4. Bèlgica . Font: mundo fleko                                            Figura 5. Alemanya. Font: mundo fleko

 
andes       buthan
 

Figura 6. Els Andes. Font: mundo fleko                                       Figura 7. Bhutan. Font: mundo fleko

 
africa
 

Figura 8. Mali, Àfrica. Font:mundo fleko