Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Economia ambiental i ecològica

4. L'economia ambiental i l'economia ecològica

 
Quan s’intenten comprendre aquestes relacions del mercat amb el seu entorn social i ambiental i es busquen mecanismes que corregeixin el procés d’"externalització negativa" emergeixen dos conceptes bàsics:
 
a) d'una banda l'economia ambiental, que es pot entendre com l’extensió de l'economia neoclàssica en la línia de l'economia del benestar i dels béns públics,
 
b) i de l'altra, l'economia ecològica que, partint de la comprensió de la base entròpica del procés econòmic, inclou també la preocupació per entendre el funcionament dels ecosistemes per si mateixos, més enllà del reduccionisme crematístic.

En molts casos, complementant les preocupacions al voltant de la distribució dels beneficis i els costos econòmics de l'economia política clàssica, l'economia ecològica inclou també l'ecologia intentant estudiar i delimitar la qüestió de la distribució dels costos i beneficis ecològics associats al procés de desenvolupament. És a dir, inclou també l'ecologia humana en els seus enfocaments.
 
amazon oil
 

Figura 11. Petroli a l'Amazones. Font: lastdaysoftheincas.com

De manera esquemàtica, podem confirmar aquesta ampliació en l'esquema proposat per Costanza, on veiem, d'una banda, l'economia convencional, tancada en si mateixa i que considera només la dimensió crematística, i, de l'altra, l'ecologia convencional, bolcada en l'estudi dels ecosistemes no humans, en la seva dimensió no crematística. Si es parteix de l'economia crematística i s’intenten avaluar els impactes ambientals de l'economia sobre els ecosistemes i, alhora, es busquen formes per internalitzar aquests impactes, s’arriba a l'economia ambiental. D’altra banda, l'economia ecològica abastaria el conjunt d'aquestes relacions, incloent-hi tant l’estudi de l'economia i de l'ecologia convencionals per si mateixes com, fonamentalment, les relacions recíproques que es produeixen entre totes dues disciplines (vegeu la figura 12).
 
cuadre
 

Figura 12. Quadre Costanza.

Font: Costanza, Robert. La Economía Ecológica de la Sostenibilidad – Invertir en Capital Natural.


En aquest sentit, podríem afirmar que l'economia ecològica constitueix un nou paradigma —essencialment sistèmic,
vegeu la Unitat de sistèmica i complexitat— i no una simple extensió de l'economia convencional, com sí que ho és l'economia ambiental.

 

 
irak
 

Figura 13. Iraq. Font: intheworldnews.com