Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'economia

6. Indústria i mercat lliure

 
La indústria es caracteritza per un enorme augment de la productivitat del treball humà. Per sostenir la producció necessita tant grans mercats en què es distribueixin els productes com un flux continu d'entrada de factors de producció (capital, treball i recursos naturals; matèries primeres, energia, etc.).

En aquest sentit, podem dir que la indústria entra en contradicció amb l'autoproducció i també la reciprocitat, en la mesura que aquestes requereixen en certa manera les relacions directes, d'escala local, incapaces de proveir els volums de recursos i de consums que necessita la indústria. Per bé que es pugui estructurar una indústria basada en l'economia redistributiva (com va ser el cas del model soviètic i que observem en les empreses públiques), el seu caràcter burocràtic sovint esdevé incompatible amb la gestió d’una indústria diversificada, complexa i que experimenta ràpides innovacions i canvis tecnològics.
 
 
krupp
 

Figura 11. Krupp. Font: flatrock.org.nz


Si a això sumem el gran cost que comporta muntar una indústria quant a edificis, màquines, contractacions, etc., podem entendre l'afirmació de Polanyi que, tot i que segurament seria una simplificació exagerada atribuir a la indústria l'emergència del sistema de mercat modern, ambdós estan estretament connectats. Per això, també, una crisi en els mercats (encara que tingui un origen purament financer) acaba mutant en una crisi de la indústria, com va passar el 2008.
 
 
indústria
 

Figura 12. Indústria. Font: isaacalterego.blogspot.com


No és, així, cap coincidència que els primers economistes a entendre l'economia en termes crematístics (estudiant exclusivament les relacions de mercat, deixant de banda la cultura, la societat i les relacions ecològiques amb l'entorn) fossin els clàssics de la Gran Bretanya, bressol de la Revolució Industrial i potència comercial i promotora del lliure comerç al llarg de tot el segle XIX. En fer-ho (ignorant, per exemple, l'interès dels fisiòcrates francesos per l'origen ecològic de l'excedent en l'agricultura i en la naturalesa en general), van reflectir la creixent productivitat de la indústria (en detriment de l'agricultura) i els interessos industrials per promocionar i ampliar el mercat lliure.
 
 
 council
                   
 

Figura 13. La guerra de l'opi. Font: factoidz.com

 

 british

Figura 14. Londres a principis del segle XIX. Font: bbc.co.uk