Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Gestió ambiental. Generalitats

1. Introducció

 
Tal com s’ha vist en la unitat 2, la societat industrial ha generat una pressió creixent sobre els recursos naturals com a conseqüència d’un fort creixement de l’activitat econòmica. Aquest creixement ha estat impulsat, en gran part, per una revolució industrial que ha portat les empreses a produir més amb els mínims costos econòmics possibles. En un primer moment això va significar una explotació intensiva dels recursos del planeta i una contaminació de l’entorn. De totes maneres, la consciència social sobre aquesta problemàtica no es produeix fins a la segona meitat del segle XX.

Així doncs, les activitats empresarials tenen, en funció de l’àmbit a què pertanyen, una repercussió ambiental més o menys important. Cal, doncs, que les empreses assumeixin aquestes responsabilitats respecte a l’entorn. Una bona manera d’assumir aquestes responsabilitats és millorar la gestió ambiental, cosa que pot permetre, a més, augmentar la competitivitat i millorar el rendiment empresarial.
 
La gestió ambiental inclou tot un conjunt d’accions encaminades a identificar, conèixer i quantificar l’impacte de les activitats humanes en el medi social, el medi econòmic i el medi ambiental, amb l’objectiu de planificar mesures correctores per disminuir i/o eliminar aquests impactes, i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de la població. L’objectiu principal de la gestió ambiental és minimitzar els impactes ambientals negatius per a l’entorn que produeixen les activitats antropogèniques.

 

gestio ambiental 0

 

Figura 1. Gestió ambiental. Font: 'VirtualPro'