Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Gestió ambiental. Generalitats

2. Beneficis de la gestió ambiental

 
La gestió ambiental és un procés que resulta beneficiós per a l’empresa i per a la societat des de molts punts de vista. Així, en funció de l’eina de gestió aplicada, n’obtenim els beneficis següents:
 
gestio ambiental 1

Figura 3. Beneficis de la gestió ambiental.

 
 
a) Econòmics

Millora dels mètodes de gestió de l’empresa.
 
Disminució dels costos operatius: es revisen tots els processos de l’empresa i, per tant, es fan els canvis necessaris per disminuir l’impacte ambiental i els costos. Ja no cal aplicar les costoses solucions al final de la línia, sinó que es porta a terme una protecció ambiental preventiva.
 
Estalvi de recursos: amb la revisió de la gestió ambiental és molt probable que es redueixi el consum d’energia i de matèries primeres, el volum de residus i les emissions generades. Això, evidentment, també suposa un estalvi econòmic derivat de l’optimització dels costos de gestió i del tractament dels residus i dels efluents, i de la disminució dels consums.
 
Avantatges competitius: hi ha un nombre creixent d’empreses que exigeixen als proveïdors una garantia d’un bon nivell de gestió ambiental. Hi ha sectors que per mantenir alguns clients han de disposar de sistemes de gestió ambiental certificats.
 
Disminució de costos de les assegurances: una bona gestió ambiental comporta una disminució important del risc d’accidents o de fugues accidentals; això implica una reducció de les primes d’assegurances i dels costos derivats (indemnitzacions, treballs de neteja, treballs de descontaminació...). També es registra un estalvi en les sancions administratives, ja que la probabilitat de rebre-les per incompliment de la normativa ambiental disminueix molt.
 

b) Legals
 
Més coneixement i control dels impactes ambientals.
 
Adaptació als nous requeriments ambientals: el gran increment de la legislació ambiental, cada vegada més exigent, suposa una pressió important per a l’empresa i dificulta garantir-ne el compliment. Cal complir la normativa, tant quant als aspectes formals (llicència d’activitats, autorització ambiental, controls reglamentaris...) com als materials (nivells d’emissió, prescripcions tècniques...). Amb la verificació del sistema de gestió, assegurem el compliment de la legislació i facilitem la renovació dels permisos i l’accés a ajuts públics per fer actuacions mediambientals.

— Reducció de riscos i responsabilitats de la direcció.

Facilitat per renovar la llicència ambiental.
 
 
c) Imatge externa

Millora de la imatge social: hi ha un rebuig creixent envers les empreses que degraden el medi. Això implica una publicitat negativa i una pèrdua d’imatge de l’empresa. A més, el fet d’elaborar una declaració mediambiental anual que reculli els esforços que s’han dut a terme per millorar la gestió ambiental suposa un efecte positiu per a l’empresa i es pot fer servir com una eina més de màrqueting.
 
Accés a mercats exigents que demanen ecoproductes: hi ha una demanda social creixent per les activitats i els productes amb algun tipus de distintiu ambiental.
 
Anticipació a la competència.
 
Millora de les relacions amb l’entorn (administració, veïns...).
 
Facilitat d’accés a ajuts institucionals.
 
 
d) Clima laboral
 
Anticipació a futures reivindicacions laborals.
 
Motivació del personal: cal implicar tot el personal en el compliment dels objectius fixats i formar-lo de manera adequada per assolir-los. Això ofereix la possibilitat d’augmentar la motivació del personal.
 
Sinergia amb altres projectes: qualitat, seguretat laboral.
 
 
 
En resum, la gestió ambiental comporta una sèrie de beneficis econòmics procedents de la substitució de les solucions d’última hora, que resolen els problemes a corre-cuita, per una planificació de la gestió amb uns procediments adequats que impliquen una protecció preventiva del medi ambient. Això comporta un augment del rendiment per a l’activitat, una millora de la imatge i un augment de la motivació del personal.