Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Gestió ambiental. Generalitats

3. Eines de gestió ambiental

 
Les eines de gestió ambiental es basen en tres principis:
 
a) La prevenció.
b) La precaució.
c) La mitigació.
 
Des d’aquest punt de vista, parlem d’eines preventives, correctives o de conservació i millora.

Entre les eines preventives, en trobem de caire ideològic, com ara l’educació ambiental o la sensibilització ciutadana; de caire jurídic, com ara la normativa ambiental, i de gestió, com ara la planificació o l’ordenació del territori, o les normes de certificació i gestió ambiental.

Pel que fa a les eines correctives, parlem de la limitació i l’orientació cap a usos i/o pràctiques ambientals sostenibilistes, l’exoneració o els gravàmens impositius, els subsidis per innovació tecnològica, l’etiquetatge ecològic o la creació de mercats de contaminació.

Les eines de conservació i millora impliquen la incorporació de sistemes tecnològics ambientalment amigables o les inversions per a la restauració de l’entorn.

Si apliquem una visió cronològica a la gestió ambiental, percebrem que hem avançat molt des de la segona meitat de segle XX. En un primer estadi, teníem una gestió ambiental encaminada únicament a garantir el compliment de la legislació, que cada vegada era més exigent. Posteriorment, van anar apareixent solucions al final de la línia per evitar els vessaments a l’entorn amb l’objectiu de complir la normativa; a partir d’aquí, s’ha anat veien la gestió ambiental com una gran oportunitat de millora i, per tant, s’han anat aplicant sistemes de gestió ambiental certificats. Un pas més enllà és l’intent de tancar cicles en els processos productius, és a dir, minimitzar consums i efluents industrials. Actualment, ja hi ha empreses que van un pas més enllà i duen a terme una gestió ambiental pensant en tot el cicle de vida del producte, és a dir, des de l’extracció de les matèries primeres per a la producció fins a la disposició final del producte com a residu. Aquesta concepció implica pensar en els impactes produïts per l’extracció dels recursos, els consums energètics associats a la producció i l’ús del producte, la possibilitat que el producte sigui reutilitzat o reciclat...
 
 
gestio ambiental 2
 

Figura 4. Evolució de les polítiques de gestió ambiental.

 
 
Tenint en compte la gran diversitat de projectes, empreses i situacions que hi ha, la gestió ambiental comprèn una sèrie d’eines molt diferents entre si amb objectius també molt diversos. A continuació, aportem una taula resum amb diferents eines de gestió ambiental classificades en funció de la fase de l’activitat empresarial en què s’apliquen.
 

 

 
Moment en què s'aplica
 
Objectiu fonamental
Eina
Fase de projecte

Preveure i prevenir efectes per al medi ambient

Avaluació d’impacte ambiental

En començar l’activitat

Revisar què es fa i establir què es vol fer

 Diagnosi ambiental inicial

 Política ambiental

Durant la creació del projecte

Producció més neta (MTD)

Minimitzar consums i efluents

 

 

 

 


 

 

Tractaments d'efluents

 

 


 

 

 

 

Establir i avaluar com es produeix i com es gestiona l’activitat

 

 


 

Formació i investigació

 

Diagnosi ambiental en les oportunitats de la minimització (DAOM)

Plans de minimització de la generació de residus

Eficiència energètica

Estalvi d'aigua

Borsa de subproductes

Plans de minimització de la generació de residus

 

 


 

Tractament i valorització de residus

 

Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)

Tractament de gasos

 


Sistemes de gestió ambiental

Auditories ambientals

Comptabilitat ambiental

Comunicació ambiental

Bones pràctiques ambientals

Producció més neta

Reenginyeria de productes

 


 

Plans de formació

 

Projectes d'investigació

 

Durant tota la vida del producte

 

Promoure el consum responsable

 

Detectar punts de més impacte
 

Minimitzar impactes
 

Promoure patrons de producció i consum més sostenibles
 

 

Ecoetiquetatge de productes

 

Anàlisi de cicle de vida (ACV)

 

Ecodisseny

 

Gestió de cicle de vida (GCV)