Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Gestió de residus industrials

3.3. Quin model tenim?

 
 
Als països industrialitzats (la Unió Europea, els Estats Units) s’han concebut i s’han adoptat sistemes de gestió que responen al model integral cíclic de gestió. La implantació del model és creixent però encara és incompleta.
 
Encara, però, hi ha fluxos importants de materials que segueixen el vell model lineal, amb diferències importants entre països o regions.
 
Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’any 2008 el 73 % dels residus industrials s’han valoritzat (externament o internament) o s’han comercialitzat com a subproductes a Catalunya.
 
Als països en vies de desenvolupament amb industrialització recent o incontrolada predomina el model de gestió lineal, el model d’‘eliminació’. Aquest model s’aplica, a més, amb mancances ambientals importants: recollida parcial dels residus, abocament incontrolat o deficient, incineració incontrolada.