Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Gestió de residus industrials

3.2. Model de gestió cíclica. Gestió integral

 
 
En un model cíclic la gestió dels residus forma part del cicle productiu.
 
La responsabilitat de la indústria rau a fer disminuir al màxim la generació de residus i a gestionar correctament els residus que es generen de manera inevitable.
model ciclic b
Figura 5. Model de gestió cíclica. Font: elaboració pròpia
 
 
Una gestió correcta dels residus industrials ha de seguir la jerarquia següent:
 
- Minimització/prevenció de la generació de residus.
 
- Valorització dels residus que es generen de manera inevitable i reintroducció en el procés productiu dels materials/energia recuperats en els processos de valorització.
 
- Deposició en dipòsits controlats dels residus no valoritzables o dels residus secundaris procedents del procés de valorització, després d’haver-los tractat, en cas que sigui necessari.
 
 
Aquest model de gestió s’anomena ‘sistema de gestió integral’.