Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Gestió de residus industrials

7. Bibliografia

 

 
Legislació
 
 
BOE (1998). Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
 
DOCE (2001). Decisió de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE pel que fa a la llista de residus 2001/118/CE.
 
DOGC (1997). Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 
DOGC (1999). Llei 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió.
 
DOGC (2009). Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus. DOGC 5430.
 
  
Llibres
 
 
Xavier Elias (2005). Tratamiento y valorización energética de residuos. Editorial Díaz de Santos. ISBN: 9788479786946.
 
Xavier Elias (2009). Reciclaje de residuos Industriales: residuos sólidos urbanos y fangos de depuradora. Editorial Díaz de Santos. ISBN: 9788479788353.