Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Impacte ambiental

1. Introducció

 
L’avaluació d’impacte ambiental és un instrument de caràcter preventiu per a la protecció del medi ambient. Permet conèixer la incidència d’un projecte en l’entorn i adoptar mesures per evitar o corregir els impactes que podrien ocasionar l’execució i el funcionament del projecte. És a dir, és una valoració dels impactes que produirà en l’entorn un projecte determinat.
 
Definim l’‘avaluació d’impacte ambiental’ com un procediment juridicoadministratiu que té com a objectiu identificar, preveure i interpretar els impactes que un projecte o una activitat produiran si es duen a terme, així com prevenir, corregir i valorar aquests impactes amb la finalitat que les diferents administracions públiques els acceptin, els modifiquin o els rebutgin.
 
impacte 1
 

Figura 1. Impacte de les obres Ter-Llobregat en els boscos de Calella (Catalunya). Font: candinixcalella

  

De la definició es desprenen diversos aspectes que cal tenir en compte:
 
— Impacte. L’avaluació d’impacte ambiental permet conèixer i avaluar els efectes d’una activitat en el territori natural i el medi social i l’humà.
 
Orientació cap al futur. La dimensió temporal és important; ens plantegem les conseqüències futures de la construcció, el funcionament i el desmantellament d’una activitat.
 
Ajuda en la presa de decisions. Aquesta eina orienta cap a l’elaboració de projectes sostenibles.
 
— Compliment de les polítiques públiques: Facilita l’adopció de polítiques públiques eficaces i el compliment de la normativa ambiental.

L’objectiu final és quantificar els impactes ambientals, socials i econòmics d’un projecte per tal de determinar si és adequat dur-lo a terme des del punt de vista de la sostenibilitat i si és la millor opció respecte a les altres possibles alternatives del projecte analitzades.
 
Una avaluació d’impacte ambiental pretén establir un equilibri entre el desenvolupament de l’activitat humana i el medi ambient. Així doncs, és una eina necessària per pal·liar els efectes forçats per diferents situacions, com ara:

— Manca de sincronització entre el creixement de la població i el creixement de la infraestructura i els serveis bàsics.
— Demanda creixent d’espais i serveis com a conseqüència de la mobilitat de la població i el creixement del nivell de vida.
— Degradació progressiva del medi natural amb una incidència especial en:
 
o La contaminació i la mala gestió dels recursos atmosfèrics, hidrològics, edafològics i paisatgístics.
o El trencament de l’equilibri biològic com a conseqüència de la destrucció de diferents espècies vegetals i animals.
o Les pertorbacions imputables a deixalles o residus, tant d’origen urbà com industrial.
o El deteriorament i la mala gestió del patrimoni històric i cultural.
 
A partir d’aquí, dur a terme avaluacions d’impacte ambiental abans de posar en marxa el projecte permet una sèrie d’actuacions encaminades a:

— Aturar el procés degeneratiu.

— Evitar problemes ecològics greus.
 
 
— Millorar l’entorn i la qualitat de vida.
 
— Ajudar a perfeccionar el projecte.
 
— Defensar i justificar una solució encertada.
 
— Canalitzar la participació ciutadana.
 
— Augmentar l’experiència pràctica en els impactes provocats per diferents projectes.
 
— Complir la legislació.
 
— Generar més conscienciació social envers el problema ecològic.
 
— Augmentar la demanda social (com a conseqüència del punt anterior).
 
 
A l’hora de valorar els impactes cal tenir en compte els aspectes ambientals, socials i econòmics que es preveu que es derivaran de dur a terme el projecte. La inclusió d’aquests tres aspectes en la valoració i la gran varietat d’impactes possible fan que l’estudi hagi de ser multidisciplinari i que sigui pràcticament impossible que sigui objectiu. De totes maneres, totes les dades de l’estudi han d’estar justificades en funció dels coneixements que es tinguin en el moment d’iniciar el treball i cal que l’estudi sigui reproduïble.
 
Tot i que el concepte d’‘impacte’ s’acostuma a associar als efectes negatius en el medi, no podem oblidar que els impactes també poden ser beneficiosos per a l’entorn. En una avaluació d’impacte ambiental cal considerar i quantificar tots els impactes, tant els positius com els negatius. Així, de manera global, en una avaluació d’impacte ambiental els beneficis han de ser superiors als impactes negatius provocats pel projecte.