Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Impacte ambiental

3. Normativa

 
Diverses organitzacions internacionals, com ara les Nacions Unides, l’Organització Mundial de la Salut, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Comunitat Econòmica Europea, recomanen aplicar la normativa, basada en el principi que val més prevenir les pertorbacions en origen que combatre’n després els efectes. La Comunitat Econòmica Europea va aprovar l’any 1985 la Directiva d’avaluació d’impacte ambiental (85/377/CEE).

Actualment, l’autorització de projectes públics o privats que puguin tenir incidències notables en el medi ambient només s’atorga després de dur a terme una avaluació prèvia dels efectes dels projectes en qüestió. Aquesta avaluació s’efectua a través d’un estudi d’impacte ambiental.

La decisió relativa a l’avaluació correspon als organismes de medi ambient que tinguin competències en cada cas. Aquests organismes han d’elaborar una declaració d’impacte ambiental, que condiciona l’autorització del projecte per l’Administració responsable. Si la declaració és positiva, l’organisme de medi ambient fixa també les condicions en què s’ha de desenvolupar el projecte per garantir la protecció del medi.

El procediment d’avaluació d’impacte ambiental inclou també la participació ciutadana i garanteix, d’aquesta manera, la integració de diversos sectors socials en el procés de presa de decisions.
 
La legislació actual que regula tot el procediment per dur a terme una avaluació d’impacte ambiental, que defineix, també, quines activitat estan obligades legalment a completar aquest tipus d’estudis, és molt àmplia. A continuació us en presentem una llista:
 
 
europa        Normativa europea:
 
— Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats en el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.

— Directiva 97/11/CE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats en el medi ambient. Modifica la Directiva 1985/337. DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997.

— Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001.
 

boe    Normativa de l’Estat espanyol:
 
— Reial decret legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.1986. 
Incorpora la Directiva 1985/337.

— Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució del Reial decret legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.1988.

— Reial decret legislatiu 1/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació ambiental.

— Llei 6/2001 i Llei 9/2006. Transposició de la Directiva 97/11/CE.

— Llei 6/2010, de modificació del Reial decret legislatiu 1/2008. Modifica el text refós de la Llei d’impacte ambiental de projectes.
 
 
 
dogc   En l'àmbit de la comunitat autònoma (Catalunya):
 
 
Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.

Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient.

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 
Si consultem aquesta legislació, veurem que les activitats subjectes a aquest tipus d’avaluació són totes les que estan incloses en l’annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2008. Aquest annex conté, en general, totes les obres i les instal·lacions susceptibles de perjudicar notòriament els valors preservats en els espais naturals protegits. Algunes d’aquestes activitats són:
 
 
— Refineries de petroli.
 
— Centrals tèrmiques i nuclears.
 
— Magatzems de residus radioactius.
 
— Plantes siderúrgiques integrals.
 
— Extracció, tractament i transformació d’amiant.
 
— Instal·lacions químiques integrades.
 
— Construcció d’infraestructures viàries i ferroviàries.
 
— Ports i aeroports.
 
— Tractament de residus.
 
— Grans preses.
 
— Repoblacions forestals.
 
 
 
impacte 2  refineria  impacto ave

Figura 2. A l'esquerra: obres subjectes a avalució obligatòria d'impacte ambiental (font: agroterra); al centre: refineria (font: tiempo.com); a la dreta: tren d'alta velocitat AVE (font: treneando).

 

Les activitats incloses en l’annex 2, susceptibles d’afectar la Xarxa Natura 2000, cal que sol·licitin a l’Administració la necessitat o no d’elaborar una avaluació d’impacte ambiental.