Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Impacte ambiental

3.1 Tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental (AIA)

 
El procés administratiu de l’AIA està recollit en el Reial decret legislatiu 1/2008. En aquesta directiva es fan constar els ‘projectes tipus’ que han de sotmetre’s obligatòriament a l’AIA (annex 1) i altres que s’hauran de sotmetre a aquest tipus d’estudi quan els estats membres ho considerin necessari (annex 2).
 
Aquest procediment comprèn la presentació de l’estudi d’impacte ambiental amb l’abast definit prèviament per l’organisme ambiental corresponent. Després comença el procés de consultes als afectats i als organismes o les agrupacions que es consideren oportuns. Posteriorment, tota aquesta informació s’envia al titular del projecte perquè la tingui en compte a l’hora d’introduir les modificacions necessàries a l’AIA. Posteriorment, s’obre un període d’informació pública. Les al·legacions sorgides d’aquest pas també s’envien, si escau, al titular perquè les inclogui a l’AIA.

El pas següent és la declaració d’impacte ambiental de l’òrgan competent en qüestions ambientals. Aquesta declaració d’impacte ambiental determina la conveniència o no del projecte. Un cop duta a terme, es tramet a l’òrgan de l’Administració que ha de dictar la resolució d’autorització del projecte. La decisió es publica al BOE o al butlletí oficial de cada comunitat autònoma.
 
Esquema del procediment per a les activitats incloses en l’annex 1:
 
 
 
esquema