Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Impacte ambiental

5.2. Matrius. Matriu de Leopold

 
Les matrius d’interacció són el mètode utilitzat amb més freqüència per identificar impactes en les avaluacions d’impacte ambiental.
 
Són matrius de dues dimensions en què hi ha els components ambientals en un eix i les accions que es desenvoluparan en el projecte en l’altre.
 
En general, si una acció implica un impacte ambiental, es posa un senyal a la cel·la corresponent.
 
Component ambientalOcupació del sòlDesforestacióPistes d’accés a l’obraMoviments de terraEstructures i obres de fàbricaMoviment de maquinàriaPedreres i abocadorsExpropiacionsNecessitat de mà d’obra
Alteració de la geomorfologia- C- M- C- S- C- C- C  
Qualitat de l’aire  - C- C - C   
Alteració de la xarxa de drenatge- M- S- M- M- C- C- C  
Eliminació de la coberta vegetal- M- S- M- M- C- C- C  
Fauna: destrucció d’hàbitats- M- M- M- M- C- C- C  
Alteració del paisatge- M- M- M- S- M- C- M  
Activitat econòmica       ++
Sorolls  - M- C- C - C  
 
Llegenda. C = compatible, M = moderat, S = sever.
 
Aquestes matrius permeten fer una primera aproximació als diferents impactes i determinar si són o no significatius. A partir d’aquí podem centrar-nos a avaluar amb més profunditat els impactes significatius.
 
Una de les matrius més conegudes i utilitzades per avaluar els impactes és la matriu de Leopold, que va ser desenvolupada el 1971 pel Servei Geològic dels Estats Units d’Amèrica. Aquesta matriu inclou dues llistes de revisió. Una inclou les accions del projecte (100 accions) i l’altra, 88 elements ambientals.
 
Cada element ambiental correspon a una fila i cada acció, a una columna. Així, les combinacions entre files i columnes representen els possibles impactes ambientals. A les caselles amb impactes ambientals significatius dibuixem una línia divisòria en diagonal a la part superior de la qual escrivim la magnitud de l’impacte (de 0-10) i a la part inferior, la importància de l’impacte (de 0-10). La suma de les files indica l’impacte produït per un factor ambiental determinat i la suma de les columnes, l’impacte d’una acció en concret.
 
La magnitud està relacionada amb l’extensió o escala de l’impacte i, en principi, es pot mesurar a partir d’indicadors. La importància es basa en la transcendència de la interacció.
 
La matriu és un bon model per identificar els impactes, perquè proporciona més informació que les llistes de comprovació, i és una manera clara i resumida d’identificar els impactes i presentar els resultats; però és difícil triar la millor alternativa només amb la matriu.
 
 
Accions que afecten
Elements ambientals
taula