Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Impacte ambiental

6. Impactes socioeconòmics

 

Per bé que l'expresió "impacte ambiental"  fa opensar que aquests tipus d'avaluació nomès considera la dimensió ambiental, la majoria de metodologies d'avaluació consideren, encara que modestament, la dimensió socioeconòmica de l'impacte, tot analitzant diversos aspectes socials, culturals i econòmics.
 
A continuació es descriuen de forma molt elemental les principals eines d'avaluació utilitzades:
 
- Efectes fiscals: Hom analitza els ingressos esperats per l’Administració periode a periode. Consisteix en comptar tots els impostos que es recaptaran degut al projecte (IVA, IRPF, transmisions patrimonials i altres impostos locals), més els ingresos directes que l’Administració.
Es calcula si hi ha retorn o no. Si és positiu es calcula el primer any que l’Administració haurà recuperat la despesa en inversió i manteniment del projecte, així com el volum total del benefici net
- Efectes de renda i ocupació: Es menciona qualitativament però rarament es quantifica. Si es fa es tenen en compte només els llocs de treball directes. L'efecte sobre la renda seria la variació de riquesa de les persones que es donarà gràcies al projecte. La riquesa es considera l'aportació de productes i serveis. Així per exemple en la construcció d'un Centre cultural cal considerar el valor de l’edifici més el valor dels serveis que s’hi donaran.
 
- Impactes indirectesIncrement de producció de maquinària, del material de construcció, de l’energia, augment de negoci de bars i restaurants, en el cas de la construcció d'una carretera.
 
- Altres efectes socioeconòmics: Demogràfics, habitatge, serveis i equipaments socials, socioculturals i de cohesió, petjada ecològica, paisatge, patrimoni arqueològic.
 
- Avaluació de la percepció social:
 
a) Valoració de contingent: Simula un mercat on observar directament els preus. Es realitza un qüestionari on es descriuen amb detall les condicions del mercat que s’ofereix, com es paga i quan s’obté. En el qüestionari s’ofereix una quantitat d’augment d’impacte i un preu de compensació. La persona entrevistada respon si accepta l’oferta.

b) Preus hedònics: Basat en mercats reals. El cas dels preus dels habitatges que hi ha a la vora de l’aeroport. i la influència del soroll en el preu de l'habitatge.

c) Cost del viatge: Es basa en un mercat indirecte (el del transport) per determinar el valor d’un bé ambiental. Aquest bé té una característica particular: per gaudir-los les persones s’han de desplaçar.
Les persones que visiten un Parc és perquè el valor esperat o benefici que en treuen és almenys el cost en el que incorren. Si s’observa d’on provenen els visitants d’un parc, i s’estima el cost extra atribuïble que han hagut de gastar per visitar el parc, es pot calcular la relació entre preus i quantitats. És a dir, es pot estimar una funció de demanda.