Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Introducció a l'estat del món

3. La informació sobre l'estat del món és abundant i bona

 

Avui dia hi ha molta informació accessible sobre l’estat del món. Si els humans no actuem d’acord amb la magnitud del problema no és a causa de la manca d’informació o el desconeixement de la realitat.
 
Regularment diverses institucions, organismes, centres de recerca i ONG publiquen informes a escala global dels principals problemes ambientals i socials del nostre planeta.
 
A continuació descriurem breument els més rellevants.
 

Informes del Club de Roma

 

El Club de Roma és un centre de recerca format per científics, economistes, homes de negocis i ex-caps d’Estat dels cinc continents que, entre altres coses, encarreguen a experts de reconegut prestigi internacional la realització d'estudis de prospectiva sobre problemes globals.
 logo club de romalimts creixements          mas alla          30 años despues
 

Figura 5. Els límits del creixement (1972), Més enllà dels límts del creixement (1992) i Els límits del creixement 30 anys després. (2004), les tres obres sobre els límits del creixement realitzades per D. H. Meadows, D. I. Meadows, J. Randers i W. W. Behrens per encàrrec del Club de Roma. 

 
Un dels informes més coneguts d’aquesta organització va ser 'Els límits del creixement', elaborat per Donella H. Meadows, Dennis l. Meadows, Jorgen Randers i William W. Behrens l'any 1972. Aquest informe va provocar un gran debat en la comunitat internacional, ja que per primer cop es va parlar de posar límits al creixement. L'informe fonamentalment deia que en un món finit el creixement no podia ser infinit. El llibre va ser un autèntic best-seller internacional, del qual es van vendre nou milions d'exemplars en vint-i-nou idiomes. Amb l’ajuda del programa WORLD3, un model informàtic de dinàmica de sistemes, i amb successives modificacions dels supòsits d’organització global bàsica que subministren al model, els autors ens mostren tota una gamma d’escenaris possibles que van des del col·lapse fins a la sostenibilitat.
 
La principal conclusió de l'informe va ser:
 
"Si es mantenen les tendències actuals de creixement de la població mundial, industrialització, contaminació ambiental, producció d'aliments i esgotament dels recursos, aquest planeta arribarà als límits del  seu creixement en el transcurs dels propers cent anys. El resultat més probable seria un descens sobtat i incontrolable tant de la població com de la capacitat industrial."
 
El llibre va tenir una segona part, 'Més enllà dels límits del creixement', i no fa gaires anys se'n va fer un tercer volum, 'Els límits del creixements, 30 anys després', llibre en el qual els autors ratifiquen i comenten les previsions de fa 30 anys. 
 
Un altre informe molt conegut del Club de Roma és 'Factor 4', un al·legat de l'eficiència com a estratègia per caminar cap a una societat sostenible. Els autors de l'informe, E. U. Von Weizsäcker, L. Hunter Lovins i Amory B. Lovins, advoquen per "duplicar el benestar amb la meitat de recursos", és a dir, un factor 4, i il·lustren l'informe amb una gran quantitat de casos reals que compleixen aquest principi d'eficiència.
 
 
factor 4
 
Figura 6. Portada del llibre 'Factor 4'. Font: Fundació Terra
 


 

Informes del Worldwatch Institute

 
El Worldwatch Institute publica anualment 'L’Estat del Món', que es pot considerar l’informe oficiós sobre l’estat mundial dels principals problemes socioambientals. Traduït a més de vint-i-vuit llengües, és una obra de referència obligada de la qual es publiquen més d’un milió d’exemplars anualment.
 
 
estat mon 1984    estat mon 2000    estat mon 2010      estado del mundo 2014
 

Figura 7. Portades de diversos informes sobre l'estat del món. Font: Worldwatch Institute

 

El
Centre UNESCO de Catalunya ha publica anualment la versió catalana d’aquest informe, fins l'any 2011.

 



'Informe sobre el desenvolupament humà'. Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)
 
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) publica anualment des de l'any 1990  l’'Informe sobre el desenvolupament humà' amb l'únic objectiu de situar novament les persones en el centre del procés de desenvolupament en termes de debat econòmic, formulació de polítiques i accions de promoció. Aquest informe inclou el càlcul de l'índex de desenvolupament humà (IDH), un dels indicadors més reconeguts dels que s'utilitzaten en temes de desenvolupament.
 
 
logo pnud     idh primer    idh 2000    idh 2009  informe desarrollo humano 2014 pnud
 

Figura 8. Portades de diversos informes sobre desenvolupament humà del PNUD. Font: PNUD

 
Des de l’any 1998 fins al 2011, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC coedita i presenta amb junt a la Creu Roja a Catalunya, el Centre UNESCO de Catalunya i l'Associació per a les Nacions Unides de Catalunya amb el suport i la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de Barcelona, la Fundació Caixa de Sabadell i l'Obra Social i Cultural de "Sa Nostra"—, l'edició en català de l''Informe sobre el desenvolupament humà' del PNUD
 
Vegeu un vídeo sobre l'informe de l'any 2013 aquí.

 


 

 Els informes de la FAO

 

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) publica periòdicament els informes següents:

 
 
estado agricultura y alimentacion 2013   estado pesca y acuicultura 2014     estado bosques mundo 2014    estado inseguridad alimentaria 2013    estado mercados

 

Figura 9. Portades dels principals informes que publica periòdicament la FAO. Font: FAO

 


 Els informes GEO del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)

 

El programa d'avaluació ambiental integrada del PNUMA, 'Perspectives del Medi Ambient Mundial' (GEO, per les seves en anglès), es va iniciar el 1995 a escala global. El programa GEO ha produït nombrosos resultats, com per exemple els diversos informes d'avaluació ambiental integrada a diversos nivells, incloent-hi el regional i el subregional, que s'elaboren utilitzant una metodologia pròpia.
 
GEO és al seu torn un procés i una sèrie d'informes que analitzen canvis ambientals, les causes, els impactes i les polítiques de resposta. Posa un èmfasi especial en els temes relacionats amb la biodiversitat.
 
 
 geo-1   geo 2000   geo-3   geo 4   geo-5
 

Figura 10. Portada dels informes GEO-1, GEO-2, GEO-3, GEO-4 i GEO-5. Font: PNUMA

 
Fins ara s'han publicat 4 informes:

- GEO-1, l'any 1997
 
- GEO-2, l'any 2000
 
- GEO-3, l'any 2002
 
- GEO-4, l'any 2007
 
- GEO-5, l'any 2012.
 
 
 

 
 Altres institucions i organitzacions

 

unicef logo      Figura 11. Logo d'UNICEF. Font: UNICEF

 
 
UNICEF publica periòdicament una gran quantitat d'informes relacionats amb la problemàtica de la infància al món. Destaquen especialment els informes sobre l'estat mundial de la infància
 
 
 

banc mundial logo      Figura 12. Logo del Banc Mundial. Font: Banc Mundial

 
El Banc Mundial publica també una gran quantitat d'informes sobre temes relacionats amb el desenvolupament, indicadors, mapes i material audiovisual de divulgació. Destaquen especialment l''Informe sobre desenvolupament mundial' i els informes sobre indicadors de desenvolupament mundial.
 
 
 

 wri logo    Figura 13. Logo del World Resources Institute. Font: WRI

 
El World Resources Institute elabora una gran quantitat d'informes i publicacions relacionats amb els diferents tipus de recursos mundials. En destaca l''Informe mundial sobre recursos'.
 
 

uicn logo    Figura 14. Logo de la IUCN. Font: IUCN

La Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN) publica diversos informes sobre l'estat de la biodiversitat, però destaca especialment la publicació de les llistes vermelles de les espècies d'animals i plantes en perill d'extinció.

 

L'Observatorio de la Sostenibilidad en España publicat anualment fins l'any 2012 un detallat informe anual sobre l'estat de la sostenibilitat a Espanya, així com diferents informes temàtics que tenen un gran interès. Al 2013 aquest observatori va tancar per manca de finançament.