Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 6
Introducció a l'estat del món

5.2 On creix la població? Població al nord i sud geopolítics

 

Fins ara hem vist que la població humana del planeta Terra creix de manera exponencial. Però a on creix la població?Ho ha fet i ho fa de manera uniforme a tot el planeta? A continuació veurem que tant ara com en un futur proper el creixement es concentra principalment als països del sud geopolític.
 
Sovint es divideixen els països en països rics, incloent-hi Nord-amèrica, el Japó, Europa, l'antiga URSS i Oceania, i països pobres (Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia, excepte el Japó). També s’anomenen 'desenvolupats' i 'subdesenvolupats' (o 'en vies de desenvolupament'). Però aquesta classificació no és acceptable, ja que, com es veurà més endavant, no hi ha una sola forma o via de desenvolupament. Més aviat es pot dir que els uns i els altres tenen models diferents de desenvolupament. I, de fet, el model dels anomenats 'desenvolupats' té molts problemes i no pot ser cap ideal. També s’utilitzen les expressions de 'Primer Món' i 'Tercer Món', respectivament, però aquesta denominació té els mateixos defectes que l’anterior. Com a alternatives s’utilitzen les denominacions més objectives de 'països rics' i 'països pobres', o bé 'països industrialitzats' i 'països poc industrialitzats', o la més recent de 'països del nord i del sud geopolítics', ja que geogràficament aquesta és aproximadament la distribució.

Dels 6.800 milions d’habitants actuals, uns 5.000 milions viuen al sud geopolític i només 1.500 milions al nord. És a dir, més de tres quartes parts del món viuen en països pobres i només una quarta part en zones riques. Això fa veure que el perfil d’un ciutadà mundial és el d’una persona pobre, que la pobresa és general i la riquesa excepcional.

I, on creix la població? Tal com es veu clarament al gràfic següent, la població creix al sud, mentre que al nord està quasi estabilitzada. De fet, l’augment actual es produeix en un 90 % als països pobres i un 10 % al països rics. Això comportarà en el futur més desigualtats i desequilibris entre les dues regions.

 

poblacio mundial

 

Figura 26. Creixement de població al sud i al nord. Font: Banc Mundial

 

Es pot fer una anàlisi més acurada, com en la figura següent. Més de la meitat de la població viu a l’Àsia, sobretot a la Xina i l’Índia. La taxa de creixement és moderada (1,5 %, com la mundial); però, essent una regió molt poblada, l’augment anual és molt gran. L’Àfrica té poca població, però té unes taxes de creixement molt grans, entre el 2,5 % i el 3,5 %. És la regió més pobra, doncs, la que més creix. Potser les males condicions de vida, la fam i les malalties frenaran aquest creixement. L'Amèrica Llatina té unes taxes molt diverses entre països. Europa i Nord-amèrica són regions amb taxes de creixement molt petites o fins i tot negatives en alguns països europeus (com ara Espanya). I serien encara menors si no fos per la immigració.
  
A les figures següents hom pot veure que els països amb un PIB per capita més alt tenen una taxa baixa de natalitat, mentre que els que tenen un PIB baix tenen una taxa alta de natalitat. La correlació és alta, no és casualitat; són variables que van lligades. Això indica que l’estratègia per reduir el creixement demogràfic ha d’anar lligada a un augment de la riquesa.
 
pib capita nominal 2008
 
Figura 27. Mapa de països per PIB per capita 2008 (nominal), segons les estimacions de l'FMI (abril de 2008). Font: wikipedia

 

 

tasa de natalidad

Figura 28. Països segons la seva taxa de natalitat (2008). Font: wikipedia