Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 6
Introducció a l'estat del món

5.3 Com creix la població? Piràmides d'edats

 

Fins ara hem vist que la població humana de la Terra creix de manera exponencial i bàsicament als països del sud geopolític. També hem vist que la taxa de natalitat i la de mortalitat no són pas uniformes a tot el món. L'esperança de vida en néixer, tampoc. Com afecta això la distribució de les edats? Quina importància té aquesta distribució?
 
En demografia l'estudi d'aquest fenomen es realitza mitjançant les piràmides d'edats. Una piràmide d'edats és el gràfic que representa l'estructura segons el sexe i l'edat d'una població. Normalment les piràmides de població s'elaboren a partir de les dades extretes del cens o del padró, que fan els instituts d'estadística oficials de cada país.
 
Es tracta d'un gràfic de barres horitzontals doble:
 
- A l'eix vertical (Y) s'hi representen els intervals o grups d'edat, també anomenats 'cohorts' (normalment en intervals de 5 anys).

 - A l'eix horitzontal (X) s'hi representa el percentatge de la població de cada grup (on el 100 % correspon a la població total).


El gráfic  permet observar fenòmens demogràfics com són l'envelliment de la població, el predomini d'un grup d'edat a la piràmide, el desequilibri o equilibri entre sexes, o la possible evolució de la població representada (creixement ràpid, creixement lent, estabilitat o disminució de la població).
 
Un estudi més detallat de la piràmide i dels diversos grups permet percebre en les entrades (grups més petits) i sortides (grups més grans) de la forma l'efecte que han tingut sobre la demografia d'aquell lloc successos com guerres, catàstrofes, moviments migratoris, crisis o períodes de recuperació econòmica o de la natalitat. 

piramide8

Figura 29. Estructura de les edats de la població de països de creixement ràpid, lent, zero i negatiu. Font: Population Reference Bureau

 
 
Les piràmides d'edats poden presentar diferents tipus de perfil. Si es tracta d'un triangle amb una base molt ampla (com és el cas de la imatge de l'esquerra de la figura 29), som davant de països que tenen un creixement poblacional molt ràpid i una elevada quantitat d'habitants de les franges d'edat més joves que necessitaran una sèrie de serveis relacionats amb l'educació, la sanitat, etc. El països de creixement lent presenten l'aspecte d'un triangle isòsceles (segona imatge començant per l'esquerra de la figura 29), amb una distribució progressiva i més equilibrada de les franges d'edat. En els països de creixement poblacional zero, la piràmide esdevé gairebé un rectangle, amb una distribució gairebé uniforme de les diferents franges d'edat (tercera imatge començant per l'esquerra de la figura 29). I finalment els països de creixement poblacional negatiu (imatge de la dreta de la figura 29) tenen l'aspecte d'un triangle invertit en el qual la quantitat de gent gran és més gran que la de la resta d'edats. És evident que aquest tipus de piràmide correspon a un país amb una major quantitat de gent gran que de gent jove, amb una menys quantitat de població productiva i una més demanda de serveis d'atenció a la gent gran, prestacions socials, sanitàries, etc.
 
En definitiva, la distribució de les edats d'una població té unes implicacions econòmiques (població productiva i amb capacitat de pagar impostos) i socials (demanda de serveis d'educació, serveis sanitaris i assistencials, etc.) importants, que poden condicionar notablement el desenvolupament d'un país.
 
A hores d'ara la majoria de països del sud geopolític presenten perfils de piràmides d'edats de creixement ràpid i els països del nord geopolític, de creixement zero o bé negatiu (vegeu la figura 29).
 
 

piramide 2000      piramide 2030 

Figura 30. Composició de la piràmide d'edats de la població als països amb ingressos baixos i alts l'any 2000 (figura de l'esquerra) i projeccions per a l'any 2030 (figura de la dreta). Font: Banc Mundial

 

 

piramide spain 1  piramide spain 2 piramide spain 3

 

Figura 31. Evolució de la piràmide d'edats de la població a Espanya. Font: Institut Nacional d'Estadística d'Espanya

 

piramide llatinoamerica 1 piramide llatinoamerica 2 piraamide llatinoamerica 3

Figura 32. Piràmides de la població del conjunt d'Iberoamèrica l'any 2000 (esquerra), el 2025 (centre) i el 2050 (dreta). Font: Portal Mayores