Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Introducció a l'estat del món

8.2 Demanda d'aliments

 

En l’actualitat, a escala global la població humana creix més de pressa que la producció d'aliments. L'increment de la població urbana es produeix en detriment de la superfície agrícola i pot crear una preocupant situació en la producció d'alguns aliments bàsics, com ara els cereals.
 
poblacio i superfice conreada

Figura 52. La dinàmica de creixement de la població humana i de la superfície conreable i conreada segueix tendències diferents. Font: 'World Population Prospects. The 2002 Revision'. FAOSTAT

 
 
  
D’altra banda, els canvis en el règim alimentari que han experimentat molts països, que han incrementat la proporció de carn en la dieta, ha comportat un increment dels impactes ambientals derivats de la producció industrial de carn (emissions de metà, generació de purins, demanda de pinsos -més consum de cereals-, demanda d'antibiòtics per a sanitat animal, augment del consum d'aigua i energia, etc.).
 
 
 produccio mundial de carn
 

    Figura 53. Evolució de la producció mundial de carn en valor absolut i per persona. Font: ecoeatsuk

 

 

aigua produccio aliments

 

Figura 54. En la mesura que la nostra dieta contingui una major quantitat de carn, el consum indirecte d'aigua augmentarà. A la figura es pot veure l'aigua consumida per a diferents tipus d'aliments. Font: Renaul i Wallander (2000) i Worldwatch Institute

 
 
En el cas de la pesca, s'ha arribat als 100 milions de captures mundials de peix i probablement al límit de la capacitat de càrrega, ja que la majoria de pesqueries del món estan exhaurides o en disminució. Les piscifactories han experimentat un gran creixement i han compensat la disminució de les captures mundials de peix, però sembla que aquest sistema de producció no podrà absorbir la disminució de les captures mundial. En la pesca, també, la disponibilitat d'aquest aliment per capita tendeix a disminuir.
 
 
 captures peix i aquicultura

Figura 55. Evolució de les captures mundials de peix. A la figura es pot veure que l'increment total de les captures mundials és degut a l'augment de la producció en piscifactories, ja que les captures marines s'han estancat. Font: FAO 2014

 

especies esquilmades

Figura 56. Situació de l'explotació de les poblacions de peixos marins. Font: SAUP, 2006