Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Introducció a l'estat del món

8.1 Recursos naturals

 

La demanda de recursos naturals ha augmentat també de manera exponencial. A continuació s'indiquen tres exemples d'increment del consum de tres tipus de recursos naturals: aigua, fusta i coure.

 

 


 

Aigua

 
aigua
 

Figura 49. Evolució de l’ús mundial de l’aigua per sectors. Font: Shikolomanov, 1999 a Vital Water Graphics. UNEP, 2008

 

 

 
 
Fusta

 fusta
Figura 50. Producció mundial de taulons de fusta als països industrialitzats i en desenvolupament (1961-2000). Font: FAO
 
 
 

 
Minerals (coure)

 

 produccio coure

 

Figura 51. Evolució de la producció mundial de coure en milions de tones/any. Font: Wikipedia