Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Introducció a l'estat del món

8.3 Metalls, paper i energia

 

Metalls
 
 
El 2008 es van produir al món més de 1,4 milers de milions de tones de metalls, el doble de la quantitat de finals de 1970 i més de set vegades més que el 1950.

Des de la meitat del segle XX, s'han produït 40 mil milions de tones d’alumini, arsènic, cadmi, crom, coure, or, plom, mercuri, níquel i acer.
 
La mitjana d'ús de metalls per habitant ha augmentat de 77 kg el 1950 a 165 kg el 1975 i 213 kg el 2008. El consum de metalls per habitant als Estat Units el 2008 (380 kg) va ser aproximadament 9 vegades superior al de la Xina i unes 15 vegades al de l'Índia.
 
metalls al mon
Figura 57. Evolució de la producció mundial de metalls. Font: Worldwatch Institute
 

 
Paper
 
paper i cartro
Figura 58. Producció mundial de paper i cartró. Font: Worldwatch Institute
 
 

Energia
 
A principis del segle XX el consum d'energia al món era de 911 milions de tones equivalents de petroli (TEP), mentre que a finals del segle era de 9.647 TEP, és a dir, en un segle el consum s'ha multiplicat gairebé per 10.
 
 
 
Font d'energia
 Total (1900)
% (1900)
 Total (1997)
 % (1997)
Carbó
                    501
             55
               2.122
               22
Petroli
                      18
               2
               2.940
               30
Gas natural
                        9
               1
               2.173
               23
Nuclear
                        0
               0
                  579
                 6
Renovables (*)
                    383
             42
               1.833
               19
TOTAL
                    911
           100
               9.647
             100
 
Figura 59. Consum d'energia al món entre principis del segle XX (any 1900) i finals del segle XX (any 1997). (*): inclou l'energia de la biomassa, hidroelèctrica, eòlica, geotèrmica i solar. Font: Worldwatch Institute
 
 
 
La demanda mundial d'energia no deixa d'augmentar i representa una càrrega cada cop més elevada per als recursos naturals i el medi ambient.