Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Introducció a l'estat del món

9. Creixement en la generació de residus

 

Gasos contaminants

 

Les emissions antropogèniques de gasos d'efecte hivernacle han augmentat des de l'inici de la Revolució Industrial. Entre 1970 i 2004, però, l'increment ha estat del 70 % i el CO2 ha estat, amb diferència, el gas principal.
 
 

evolucio emissions

 

Figura 60. a) Emissions anuals mundials de GEH d’origen antròpic entre 1970 i 20045. b) Percentatge dels diferents GEH antropogènics respecte de les emissions totals el 2004, en termes d’equivalents de CO2. c) Percentatge de diferents sectors en el total d’emissions de GEH antropogènics el 2004 en termes d’equivalents de CO2. (Al sector de la silvicultura s’hi inclou la desforestació.) Font: 'Canvi climàtic 2007: Informe de síntesi. Resum per a responsables de polítiques'. CADS. Generalitat de Catalunya


 

Residus sòlids
 
La producció mundial de residus perillosos es pot estimar en una xifra superior als 350 milions de tones l'any. El 90 % d'aquesta xifra correspon als països industrialitzats.
 
Cada minut es consumeixen al món 1 milió de bosses de plàstic. Els Estats Units i la Unió Europea consumeixen el 80 % de la producció mundial. A Espanya, cada ciutadà consumeix una mitjana anual de 238 bosses de plàstic (més de 97.000 tones, de les quals tan sols es recicla el 10 %). Una bossa de plàstic triga 1 segon a produir-se, el temps mitjà d'utilització és de 20 minuts, però el temps de descomposició és de 400 anys!
  
Segons les darreres dades disponibles el 2009 del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, la quantitat total de residus urbans el 2007 va ser de 24.585.000 tones, la qual cosa va suposar un augment d‘un 4,4 % respecte de les xifres de 2006. A la UE-27 la ràtio de generació de residus urbans per habitant s'havia mantingut estable en el període 2003-2007, mentre que a Espanya mantenia una tendència clara de creixement i se situava en 556 kg/hab el 2007, un valor superior a la mitjana dels països de la UE-27 (522 kg/hab). Si hom compara els residus urbans generats per habitant a Espanya i la resta de països de la UE-27 al 2007, Espanya ocupava l‘octava posició, superada només per Dinamarca (801 kg/hab), Irlanda (788 kg/hab), Xipre (754 kg/hab), Luxemburg (694 kg/hab), Malta (652 kg/hab), Països Baixos (630 kg/hab) i Àustria (597 kg/hab) (Eurostat, 2007).
 
 
residuos españa

Figura 61. Evolució de la generació de residus urbans a Espanya. Font: 'Sostenibilidad en España 2009' (OSE)

 

residus a europa

Figura 62. Evolució de la generació de residus urbans a Espanya i Europa. Font: 'Sostenibilidad en España 2009' (OSE)