Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Les TIC i la sostenibilitat

2. TIC i sostenibilitat

 
Partim de la premissa que la tecnologia és una de les eines essencials que tenim a la nostra disposició per aconseguir un desenvolupament sostenible. La incidència que ha tingut la tecnologia en l’evolució social i econòmica és evident al llarg de la història. Actualment, hi ha un grup de tecnologies que tenen una incidència destacada en aquesta evolució i que mantenen ocupats sociòlegs i economistes.

En el passat, els canvis en la forma de vida i en l’organització social i econòmica gairebé no eren perceptibles al llarg d’una generació. En els darrers cent anys, l’impacte de la ciència i la tecnologia està transformant l’entorn en què vivim a ritmes accelerats. Alvin Toffler pronosticava en l’article que va publicar a la revista ‘Playboy’ (ampliat després a format de llibre) [4] que patirem el xoc del futur o, tal com ho interpreta Miquel Barceló: “No morirem en el mateix món en el que hem nascut”. Des de sempre, la ciència i la tecnologia han transformat la societat i la manera de percebre el món. Ara, aquest canvi succeeix diverses vegades durant la vida d’una persona.

Per donar un exemple clar i recent: fa només quinze anys, la World Wide Web i la telefonia mòbil eren productes a l’abast de minories i no formaven part de la vida quotidiana. Ara no ens en podem escapolir. Els camps de la biotecnologia i, en general, els de les TIC són dos àmbits que estan modificant molts, sinó tots, aspectes de la vida social, econòmica i ambiental del planeta.

Tecnologies com les TIC ens permeten fer amb més eficiència el que abans ja es feia sense. Aquesta consideració ens pot dur a una idea senzilla, la del ‘factor multiplicador d’una tecnologia’, [5] que ens hauria de permetre entendre de manera gairebé intuïtiva l’abast i l’impacte potencial d’una tecnologia en l’activitat humana. L’impacte d’aplicar les TIC a una activitat humana té un índex multiplicador de diversos ordres de magnitud per damunt de qualsevol altra tecnologia prèvia.

L’automoció és una tecnologia que ha transformat el món, per a bé i per a mal, en sols un segle. Transportar mercaderies en camió en comptes de fer-ho en ruc permet traslladar una càrrega cent vegades més elevada (de 30 kg a 3 t) i incrementar la velocitat unes deu vegades (de 8 km/h a 80 km/h). Combinats aquests guanys, obtenim que la tecnologia de l’automoció proporciona un índex multiplicador de 1.000.

Però quin és el factor multiplicador de les TIC? Fins a quin punt és rellevant l’impacte que suposen?

En informatitzar un procés d’informació, optimitzem milers de vegades la mida d’un arxiu: abans els pressupostos de l’Estat s’entregaven al president del Congrés en diversos carros de supermercat plens de volums de paper, fa cinc anys van començar a entregar un CD i ara li entreguen un llapis de memòria més petit que un encenedor.

La capacitat de càlcul també s’incrementa exponencialment amb els microprocessadors, la qual és milers de milions de vegades més elevada que la que pot assolir una persona amb un àbac o una regla de càlcul. La velocitat de transmissió d’informació a qualsevol lloc també augmenta segons una proporció semblant. Podríem dir que l’impacte combinat de les TIC en qualsevol activitat de gestió d’informació té un multiplicador de prop de 10 elevat a 12 pel cap baix.

Una tecnologia com és l’automoció, amb un índex multiplicador potencial de mil, ha causat una transformació evident en la societat: ofereix moltes oportunitats, millora la forma de vida i crea una cultura pròpia; i, d’altra banda, crea nous problemes, com ara les emissions de gasos, la gestió dels residus de l’automoció, els embussos, la mortalitat per accidents de trànsit, el canvi de model urbà, que segueix la cultura del cotxe, i els problemes sociopolítics pel control del combustible (o les accions antiètiques perpetrades per les multinacionals petrolieres per evitar la proliferació d’energies alternatives, per limitar la implantació de les xarxes de transport públic, per comprar patents de noves formes de propulsió netes per evitar-ne l’accés al públic, per bloquejar lleis per a la preservació del medi, com ara el Tractat de Kyoto o la Llei de zero emissions de diòxid de carboni a l’Estat de Califòrnia). [6, 7]

Considerem l’impacte potencial de les TIC amb un índex multiplicador de prop del bilió, que, a més, és aplicable a totes les activitats humanes i no sols al transport de persones i mercaderies.

Les TIC tenen un potencial important per contribuir a la sostenibilitat, però, al mateix temps, tenen uns efectes que contribueixen als desequilibris socials i afecten negativament el medi ambient. Les TIC, com qualsevol tecnologia, depenen de la voluntat, la capacitat i el coneixement de les persones que les utilitzen. El coneixement de l’eina, en aquest cas, és important per saber si s’està contribuint positivament o no a un desenvolupament positiu i sostenible. Les seccions següents presenten alguns exemples d’això.