Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Les TIC i la sostenibilitat

4.2. Els objectius de desenvolupament del mil·lenni

 
El 13 de setembre de 2000, a l’Assemblea General de l’ONU, els caps de 189 estats van aprovar la Declaració del mil·lenni, [36] que acorda definir vuit objectius específics prioritaris, que es proposaven assolir l’any 2015. El primer d’aquests objectius de desenvolupament del mil·lenni (MDG, de l’anglès ‘millenium development goals’) és, precisament, l’eradicació de la pobresa. Dels vuit objectius proposats, set tenen un vessant clarament social i només un (MDG 7) té una orientació específicament mediambiental.

Els objectius de desenvolupament del mil·lenni són:

• MDG 1. Eradicar l’extrema pobresa i la fam.

• MDG 2. Aconseguir l’educació primària universal.

• MDG 3. Promoure la igualtat de gènere i l’autonomia de les dones.

• MDG 4. Reduir la mortalitat infantil.

• MDG 5. Millorar la salut materna.

• MDG 6. Ampliar l’accés a la planificació familiar i combatre la sida, la malària i altres malalties.

• MDG 7. Assegurar la sostenibilitat mediambiental.

• MDG 8. Desenvolupar una associació global per al desenvolupament.
 
Per concretar els vuit MDG s’han establert divuit fites, que es mesuren amb quaranta-vuit indicadors que s’han desenvolupat per fer-ne un seguiment objectiu. La darrera d’aquestes fites esmenta explícitament les TIC:

Fita 18:

• Fer accessibles, en col·laboració amb el sector privat, els beneficis de les noves tecnologies, en especial les TIC.

On els indicadors associats són:

• Indicador 47. Nombre de línies de telèfon i abonats a telèfons mòbils per cada 100 habitants.

• Indicador 48. Nombre d'ordinadors personals en ús per 100 habitants i usuaris d'Internet per 100 habitants.

Per ajudar a assolir els altres objectius, hi ha un consens sobre el paper estratègic que hi tenen les TIC. Per exemple, l’informe del Banc Mundial ‘ICT and MDG’: “ The debate in the 1990s over choosing between ICT and other development imperatives (e.g. by stating that, in poor countries, investment in ICT draws precious resources away from more urgent development needs) has now shifted from one of tradeoffs to one of complementarity. These new technologies, it is now clear, are not an end in themselves. Nor has a one-size-fits-all approach proven effective —the challenges faced by developing countries vary too greatly by geography, culture and level of economic attainment. ICT cannot eliminate the need for political stability, physical infrastructure, human capacity and basic health care, or offer a panacea for all development problems. But evidence is growing that ICT is a powerful tool when used appropriately as part of an overall development strategy. Seizing the opportunities ICT offers will clearly require innovative and close partnerships between governments, business and civil society. In order to reach the targets set by the MDGs, countries can either increase the resources allocated to these objectives, or increase the efficiency with which available resources are used. At the core of the ICT and MDGs discussion is the question whether or not ICT can contribute to improving the efficiency in delivering the MDGs and hence accelerating the achievement of development targets”. [37]

Analitzant els vuit objectius del mil·lenni, es pot intuir que les TIC hi tenen un cert grau d’incidència, ja sigui en sentit positiu o negatiu. [1] En aquesta línia, el Departament de Desenvolupament Internacional del Govern britànic [38] identifica les relacions següents entre els objectius del mil·lenni i les TIC:

Fita:

•  Reduir
a la meitat la proporció de persones que viuen en l’extrema pobresa entre 1990 i 2015.
 
Paper de les TIC:

• Incrementar l’accés d’agricultors i comerciants a la informació del mercat, i disminuir el cost de les transaccions.

• Incrementar l’eficiència, la competitivitat i l’accés als mercats de les empreses dels països en desenvolupament.

•   Potenciar l’habilitat dels països en desenvolupament per explotar els avantatges comparatius que tenen en el factor cost, i la participació d’aquests països en l’economia global.

Fites:

• Reduir dos terços la mortalitat dels infants menors de cinc anys.

• Reduir tres quartes parts la mortalitat materna.

• Donar accés a tothom a serveis de salut reproductiva.

Paper de les TIC (exemples):

• Millorar les pràctiques bàsiques del personal sanitari.

• Millorar el seguiment i la compartició d’informació en relació amb la fam i les malalties.

• Incrementar l’accés dels metges rurals al suport especialitzat i la diagnosi remota.

• Incrementar l’accés a la informació sobre salut reproductiva, incloent-hi la prevenció de la sida, amb continguts adaptats a cada lloc concret i en les llengües locals.
 
Fita:

• Implantar estratègies nacionals per a un desenvolupament sostenible.

Paper de les TIC:

• Aplicació de les TIC al monitoratge, la gestió de recursos i la reducció de riscos mediambientals.

• Incrementar l’accés i els observatoris en relació amb les estratègies per a un desenvolupament sostenible en sectors com ara l’agricultura, la depuració i la gestió de l’aigua, la mineria, etc.

• Més transparència i monitoratge de les agressions ambientals i/o reforç de regulacions ambientals.

• Facilitar l’intercanvi de coneixement i el treball en xarxa.

• Els models de predicció i simulació permeten preveure riscs i avaluar les solucions possibles.
 
Fites:

• Escola primària per a tots els infants.

• Progressar en la igualtat de gènere i la independència de la dona eliminant les disparitats en l’educació primària i secundària.
 
Paper de les TIC:

• Augmentar el nombre de mestres experimentats que utilitzen les TIC i l’ensenyament no presencial, i donar suport als mestres mitjançant xarxes nacionals i internacionals.

• Millorar l’eficiència i l’eficàcia de les diferents administracions educatives amb l’aplicació d’estratègies tecnològiques i de desenvolupament de les capacitats TIC.

• Ampliar l’accés a material i recursos educatius de qualitat.

• Influir en l’opinió pública pel que fa a la igualtat de gènere utilitzant el ventall de possibilitats d’informació i comunicació de les TIC.
 
Com hem vist en aquesta secció, les TIC poden contribuir molt a assolir els objectius del mil·lenni. Facilitar l’accés universal a les TIC significa donar accés a la informació, i la informació és coneixement. No és en va que els dos indicadors de la fita 18 dels MDG tenen a veure amb la quantitat de línies de telèfon, ordinadors personals i usuaris d’Internet per cada 100 habitants.

Però l’accés a la informació no suposa només l’adquisició de coneixement, sinó que té implicacions diverses en la millora de la qualitat de vida de les persones. Incrementar l’accés d’agricultors i comerciants a la informació del mercat i millorar l’eficiència, la competitivitat i l’accés als mercats de les empreses dels països en desenvolupament són dos elements que tenen una influència directa en l’objectiu de reduir d’una manera important la proporció de persones que viuen en l’extrema pobresa.

Millorar el seguiment i la compartició d’informació del personal sanitari en relació amb la fam i les malalties, incrementar l’accés dels metges rurals al suport especialitzat i la diagnosi remota, i facilitar l’accés de la població a la informació sobre salut reproductiva, incloent-hi la prevenció de la sida, són accions que permetran reduir molt la mortalitat dels infants menors de cinc anys i la mortalitat materna.

Finalment, augmentar el nombre de mestres experimentats que utilitzen les TIC i l’ensenyament no presencial, i donar suport als mestres mitjançant xarxes nacionals i internacionals, millorar l’eficiència i l’eficàcia de les diferents administracions educatives amb l’aplicació d’estratègies tecnològiques i de desenvolupament de les capacitats TIC, ampliar l’accés a material i recursos educatius de qualitat, i influir en l’opinió pública pel que fa a la igualtat de gènere utilitzant el ventall de possibilitats d’informació i comunicació de les TIC, són elements que permetran que tots els nens i les nenes tinguin accés a l’escola primària i que es progressi pel que fa a la igualtat de gènere, la independència de la dona i l’eliminació de les disparitats en l’educació primària i secundària.