Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Materials

2. Materials metàl·lics

 
En aquest grup, s’inclouen tots els sòlids cristal·lins formats per agrupacions ordenades d’àtoms metàl·lics, en forma de xarxa o reticle. Els aliatges metàl·lics constitueixen la immensa majoria dels materials d’aplicació industrial (prop del 75 %). Els metalls poden cristal·litzar en diferents sistemes cristal·lins i amb diversitat de possibilitats d’ocupació a la xarxa. Aqeustes situacions, queden recollides a les 14 xarxes de Bravais (Taula 3), cadascuna de les quals presenta característiques i paràmetres propis (arestes, angles entre arestes, forma de la cel·la unitària, etc.).
 

Taula 3. Característiques de les xarxes cristal·lines de Bravais.

taula 3 
 
De las xarxes de Bravais, els materials metàl·lics utilitzen, majoritàriament, les xarxes cúbiques centrades al cos i a les cares (BCC i FCC, respectivament, atenent la nomenclatura saxona, Face Centered Cubic i Body Centered Cubic), així com un tercer tipus de xarxa, l’hexagonal compacta (Hexagonal Close Packed), que es presenta a alguns sòlids i que és una varietat de la xarxa hexagonal.
 

fig 7 

Figura 7. Característiques de les xarxes cristal·lines de Bravais que, habitualment, es troben als materials metàl·lics: FCC, BCC i HC. Font: elaboració pròpia

 
Les característiques de cada tipus de xarxa (compacitat, deformabilitat) es traslladen als materials que les presenten, amb la qual cosa es poden deduir alguns dels aspectes d’un metall o aliatge, únicament en base al sistema cristal·lí en que ha solidificat. Així, els metalls HCP mostren una ductilitat moderada, i els metalls BCC no són tan dúctils ni tan resistents com els FCC.
 
Dintre del gran grup de materials metàl·lics, es podria fer una subdivisió en dos grans subgrups: els aliatges fèrrics i els no fèrrics.