Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
7 de 7
Mobilitat

9.7. Avaluació sostenibilista

 
 
Qualsevol avaluació sostenibilista de la mobilitat ha de tenir presents els corresponents impactes ambientals, socials, econòmics i institucionals relacionats a la figura 24. Molts d’aquests impactes, però, són difícils d’avaluar i quantificar.

Convé recordar que no tots els impactes de la mobilitat són negatius. La mobilitat és una de les experiències humanes més satisfactòries, tant en l’aspecte personal com en el col·lectiu, ja que ens apropa cultures, paisatges i persones. El coneixement i l’intercanvi culturals, en directe, que ha fomentat el turisme, a part dels efectes econòmics, tenen una importància cabdal per al coneixement d’altres formes culturals (de pensar, de creure i de viure), que, a més d’enriquir-nos personalment, fomenten la tolerància i el respecte intercultural. El comerç internacional i l’economia de molts països es fonamenten en la facilitat que tenim, avui en dia, a l’hora d’utilitzar mitjans de comunicació motoritzats.

 
Dimensió
 Impactes
Ambiental
 
— Contaminació atmosfèrica
— Canvi climàtic
— Contaminació acústica
— Paisatge
— Matriu ambiental
— Efecte barrera
 
Social
 
— Mortalitat
— Salut de la població
— Efecte barrera
— Discriminació social (accessibilitat)
— Intercanvi cultural
— Temps social
 
Econòmica
 
— Accidentalitat
— Compravenda de vehicles i accessoris
— Tallers de reparacions de vehicles
— Assegurances
— Costos de lesbaixes laborals per accidents
— Costos de l'atenció sanitària dels accidentats
— Pensions d'incapacitat dels accidentats
— Turisme
— Mantenir el transport públic
— Personal de seguretat viària
 
Institucional
 
— Legislació
— Planificació territorial
— Planificació viària i transports públics
 
 

Figura 24. Impactes positius i negatius de la mobilitat en les quatre dimensions de la sostenibilitat. Font: elaboració pròpia